Nové Lauby

Výzva k podání nabídek pro nemovitou věc pod označením „Blok Nové Lauby“ s termínem do 31. 10. 2019

Zastupitelstvo města  na svém zasedání  dne 19.6. 2019 rozhodlo o níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to o záměru města prodat :

– pozemek parc. č. 160, o výměře 3 188 m2

včetně součásti (parkoviště – viz. upozornění níže), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za splnění dále uvedených podmínek:

1.       Nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje:

  • prohlášení, že pozemek bude využit výlučně k výstavbě nájemních bytů, přičemž jeho využití bude respektovat platný územní plán města, územní rozhodnutí č. 35/2019 vydané Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO 279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9.5.2019, které nabylo právní moci dnem 11.6.2019
  • harmonogram výstavby, kterou hodlá zájemce na předmětném pozemku realizovat, s konkrétními termíny zahájení a dokončení;
  • cenovou nabídku s uvedením nabídkové kupní ceny za výše uvedený pozemek, kdy kupní cena musí činit alespoň částku 29.477.600,- Kč bez DPH, která je stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá v době zveřejnění tohoto záměru;
  • konkrétní údaje o způsobu financování (se specifikací – koupě pozemku, realizace stavby);

2.      Kupní smlouva, která bude uzavřena mezi vybraným zájemcem a statutárním městem Ostrava bude obsahovat zejména:

a) kupní cenu ve výši rovnající se cenovému návrhu zájemce uvedenému v jeho nabídce, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy, k takto stanovené částce bude připočtená daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem;

b) ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu s územním rozhodnutím č.35/2019 vydaným Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO/279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9.5.2019, které nabylo právní moci dnem 11.6.2019, s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby Blok Nové Lauby, datum vyhotovení 22.10.2018, vypracovanou společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO:257 94 591, v případě požadavku na změny jsou tyto možné pouze s předchozím písemným souhlasem města;

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci kupní smlouvy také předkupní právo věcné k předmětnému pozemku;

d) ujednání, zavazující kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné k předmětnému pozemku;

e) ujednání, týkající se bezúplatného postoupení práv, oprávnění, užitků a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí č. 35/2019 vydaného Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO 279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9.5.2019, které nabylo právní moci dnem 11.6.2019, ze statutárního města Ostrava na zájemce;

f) ujednání, týkající se úplatného převodu dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Blok Nové Lauby, datum vyhotovení 22.10.2018, vypracované společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO: 257 94 591 za cenu ve výši 895.400,- Kč (cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem, a ujednání, týkající se úplatného převodu „Architektonické studie – Nové Lauby, Ostrava“, vypracované společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO: 257 94 591 za cenu ve výši 1.840.000,- Kč (cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem, včetně bezúplatného postoupení oprávnění uvedenou dokumentaci a studii užít za účelem realizace stavby „Blok Nové Lauby“ (dokumentace a studie budou poskytnuty každá v 1 elektronickém vyhotovení na CD), za podmínky souhlasu jejich zhotovitele s úplatným převodem dokumentace a studie a bezúplatným postoupením oprávnění tuto dokumentaci a studii užít;

g) převod pozemku bude realizován až po dokončení archeologického výzkumu, který bude zajišťovat statutární město Ostrava na své náklady;

h) převod pozemku bude realizován až po zaplacení kupní ceny;

ujednání uvedená pod písm. b) až h) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována.

3.       Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena nejpozději dne 31. 10. 2019 do 16:00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno „Blok Nové Lauby – NEOTVÍRAT“ a název a adresa sídla odesílatele.

4.    Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace.

5.      Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.

6.     Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.

7.     Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení.

8.     Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostravy hrazeny.

9.     Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit.


Upozornění:

Záměr prodeje je zveřejněn na Úřední desce pod číslem 947/2019.

Statutární město Ostrava bude zajišťovat na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava archeologický výzkum. Předpokládaný odhad jeho dokončení je závěr roku 2020.

Vážným zájemcům o koupi předmětného pozemku budou poskytnuty k prostudování dokumentace pro územní řízení a „Architektonická studie – Nové Lauby, Ostrava“. K tomu bude využit vzdálený přístup po prohlášení zájemce, že poskytnuté materiály nebude dále šířit a žádným způsobem je nezneužije – viz. „Prohlášení“ dále. Dokumentaci je možno vyzvednout si i osobně ve formě CD v budově Magistrátu města Ostravy (Prokešovo náměstí 8, Ostrava) v kanceláři č. 307 u těchto osob: Ing. Jiří Cigánek či Ing. Magdaléna Ludíková.

Prohlášení:

Jako zájemce o koupi pozemku parc.č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na základě záměru prodeje, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 0364/ZM1822/7 ze dne 19.6.2019,

tímto prohlašuji, že „Architektonickou studii – Nové Lauby, Ostrava“ a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Blok Nové Lauby“ vypracovanou dne 22.10.2018, jejichž autorem je společnost znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25794591, a byly zhotoveny pro statutární město Ostravu jako objednatele, a které mi byly poskytnuty k nahlédnutí a prostudování, použiji výlučně pro účely zpracování své nabídky ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku a zavazuji se, že architektonickou studii ani projektovou dokumentaci, jež jsou autorskými díly podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebudu dále šířit ani je žádným způsobem nezneužiji. Dále se zavazuji ve vztahu k architektonické studii a projektové dokumentaci dodržovat i další povinnosti pro mne plynoucí z právních předpisů z oblasti ochrany autorských práv.

 


Termín:

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené  „Blok Nové Lauby – NEOTVÍRAT“ a názvem a adresou sídla odesílatele, doručené nejpozději do 31. 10. 2019 16:00 hodin na adresu:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava


Doplňující informace:

Proluka nazvaná „Nové Lauby“ se nachází v centrální části města Ostravy mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Jedná se o lokalitu, která byla dříve zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Řešené území je součástí městské památkové zóny.

Plocha proluky je nyní využívána pro parkování s vjezdem z ul. Pivovarské. Tento smluvní vztah bude s dosavadním nájemcem ukončen.

V souladu s územním rozhodnutím má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 x 47,4 m s maximální výškou 19,36 m a má být zastřešen vegetačními plochými střechami, uvnitř ozeleněné atrium. Parter má být využit částečně pro bydlení a z části pro nebytové prostory, ve 2. NP – 5. NP budu umístěny byty velikosti 1+kk – 4+kk. Celkový počet bytů má být 85. Parkování je navrženo v hromadné garáži, v počtu 3 podzemních podlaží se 174 garážovými stáními.

Platný územní plán stanovuje pro předmětné území architektonicky kvalitní vícepodlažní stavby městského typu, které odpovídají poloze v centrální části města. Navrhovaná zástavba bude v souladu s historickým půdorysem města – tzn. bloková zástavba. V nové zástavbě budou vytvořeny vnitrobloky. Z ul. Prodloužené Dlouhé budou zajištěny vjezdy do vnitrobloků. Ve vnitrobloku je možné vytvořit plochy pro rekreaci obyvatel domu.

Inženýrské sítě, na které je možné stavbu napojit, jsou uloženy v ulicích kolem řešené lokality (pitná voda, kanalizace, plynovod, podzemní vedení nízkého napětí, vedení veřejného osvětlení a sdělovací kabel).  Návrh na napojení bude projednáván se správci jednotlivých sítí.

Napojení stavby na inženýrské sítě bude řešeno samostatnou smlouvou a zřízení služebnosti.


Přílohy:

Vizualizace, letecké snímky území,  územní rozhodnutí, základní pohledy apod. včetně textu výzvy v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.

Prezentace projektu zpracovaná společností znamení čtyř – architekti s.r.o. je ke stažení ZDE.

Video k projektu naleznete ZDE.

Seznam příloh:

Územní řízení_rozhodnutí o umístění stavby; Katastrální situace C.2; Koordinační situace C.3; Základní pohledy – JV, JZ, SV, SZ; Výpis z KN; Text výzvy; Letecký snímek 1 až 2; Vizualizace 1 až 6; ÚP; Prezentace projektu.


Fotogalerie:

Zdroje:

  • letecký snímek 1:  googlemaps.cz
  • letecký snímek 2: Archív statutárního města Ostrava, Lukáš Kaboň
  • vizualizace: znamení čtyř – architekti s.r.o.