Technologický park

ZÁMĚR ZŘÍDIT PRÁVO STAVBY VYHLÁŠEN

Účelem záměru je výstavba nového objektu, který bude  navržen jako multifunkční a bude kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů Technologického parku Ostrava provádějících výzkumnou a inovační činnost a přispěje tak vhodně rozvoji současného území a zároveň bude reflektovat připravované záměry v území.


Obsah a podmínky

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o záměru zřídit právo stavby  usnesením č. 1568/ZM/1822/25 dne 15.9.2021 k těmto nemovitým věcem:

  • část pozemku parc. č. 4685/1 o výměře 1 904 m², oddělená a nově označená jako pozemek par. č. 4685/147
  • část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 2 m², oddělená a nově označená jako pozemek parc. č. 4685/148,

dále jen Pozemky, dle geometrického plánu č. 5784-246/2021, vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (příloha č. 1),

a to v souladu s tímto oznámením záměru zřídit právo stavby a oznámením výzvy k podání nabídek, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr a výzvu k podání nabídek zrušit.

Pozemky se nachází v areálu Technologického parku Ostrava (dále také jen T-Park).

Znění výzvy naleznete ZDE či na úřední desce pod č. 1201/2021.


Popis území: areál T-Parku

Statutární město Ostrava iniciovalo, s cílem podpory podnikání a inovací, v roce 1997 založení Vědeckotechnologického parku Ostrava a.s. (VTPO) v Ostravě-Pustkovci. V areálu o rozloze cca 10 ha se postupem času podařilo vybudovat největší fyzickou infrastrukturu na podporu inovací na severní Moravě, představující aktuálně téměř 11 000 m2 kancelářských ploch, laboratoří a dílen. Vedle stávajících multifunkčních budov PIANO (I), TANDEM (II), TRIDENT (III), VIVA (IV), ve kterých je umístěno technické a administrativní zázemí areálu, jsou zde k dispozici další rozvojové plochy určené pro znalostně náročné hospodářské aktivity s vysokou přidanou hodnotou. Nástupnickou organizací VTPO se v roce 2017 stalo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC). Areál T-Parku (pozemky, budovy a další fyzická infrastruktura) je stále ve vlastnictví statutárního města Ostrava a jeho užívání ze strany MSIC je ošetřeno souborem smluv.


Faktický a právní stav Pozemků

Nově označený pozemek parc. č. 4685/147:

  • je dotčen věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemního kabelového vedení 2x VN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
  • může být dotčen ochranným pásmem trasy VN nadzemního vedení;

dle přílohy č. 2.

Na nově označeném pozemku parc. č. 4685/147 se nachází zrušené inženýrské sítě: vodovodní řad DN 700, vodovodní řad DN 150 a sítě CETIN.

Na nově označený pozemek parc. č. 4685/148 se nachází účelová komunikace.

Statutárnímu městu Ostrava není známo umístění jiných inženýrských sítí v Pozemcích, než je uvedeno výše.


Vymezení území z hlediska Územního plánu města Ostravy

Podle platného územního plánu leží Pozemky v ploše občanského vybavení.

Pozemky jsou ve své části dotčeny rezervou pro veřejně prospěšnou stavbu pro vedení technické infrastruktury – územní plán vymezuje plochu, v rámci které bude trasa vedení upřesňována následnými projekčními stupni (dokumentace pro územní řízení) pořizovanými investorem stavby. Jedná se o navrhovanou trasu VN s přibližným vymezením označenou v ÚPO E3/0085/P3/22kV/k-v. Trasa vede od návrhové trafostanice v Plesné po stávající distribuční trafostanici v Pustkovci. Rezerva je vyznačena v příloze č. 3.

Tato záležitost bude řešena v souvislosti se sjednáním smluvních podmínek.


Ocenění práva stavby

Úplata za zřízení práva stavby k Pozemkům ve formě ročního stavebního platu bez DPH bude stanovena dle nabídek případných zájemců, které nesmí být nižší než minimální výše 80 000,- Kč/kalendářní rok.


Budoucí využití Pozemků

Budoucí zástavba

Účelem bude výstavba nového objektu, který bude navržen jako multifunkční a bude kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů technologického parku provádějících výzkumnou a inovační činnost a přispěje tak vhodně rozvoji současného území a zároveň bude reflektovat připravované záměry v území.

Objekt bude užíván klienty, kteří se zabývají výzkumnou a inovační činností a objekt bude obsahovat pronajímatelné plochy tvořené ze zkušebních místností a prototypových dílen, kdy část těchto prostor je požadováno navrhnout formou velkorozponové haly a zbytek prostor bude tvořen z univerzálních administrativních prostor, dle navrhovaných kapacit uvedených v Technické a provozní specifikaci, viz příloha č. 4. Návrh bude dále řešit společné prostory, parkování a přístupové komunikace, nezbytnou infrastrukturu a sítě a další úpravy nejbližšího okolí nezbytné pro plnohodnotné fungování a užívání objektu.

Výstavba bude v souladu s Regulačními podmínkami a Technickou a provozní specifikací zpracovanými příspěvkovou organizací Městský ateliér prostorového plánování a architektury, viz příloha č. 4 a 5.

Záměrem statutárního města Ostrava je zřídit právo stavby zejména za následujících předpokladů:

a)    právo stavby bude zřízeno na 50 let

b)    výstavba bude v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 3.1. I. části této výzvy

c)    při zániku práva stavby uplynutím doby se pro vypořádání uplatní § 1255 občanského zákoníku.

Zájemce předložením nabídky garantuje, že se se všemi v této výzvě uvedenými podklady a přílohami (případně další dokumentací, kterou si vyžádá, nebo bude veřejně přístupná na webových stránkách města: www.pozemky.ostrava.cz) seznámil.


Obsahové náležitosti nabídky

Vymezení práva stavby:

Zájemce vyjádří ve své nabídce zájem zřídit právo stavby pro vybudování objektu na Pozemcích.

Záměr využití práva stavby

Zájemce předloží nabídku, sestávající se z těchto částí:

  • popis zamýšleného budoucího způsobu využití objektu zájemcem, včetně specifikace účelu stavby, kterou hodlá zájemce v dané lokalitě realizovat, a který bude respektovat platný územní plán města, Regulační podmínky a Technickou a provozní specifikaci;
  • prezentace celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě (např. formou vizualizací); její součástí bude doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi území, která je předmětem zřízení práva stavby tak, aby byl záměr zájemce pro rozhodnutí města vypovídající;

Závazné (grafické) přílohy nabídky tvoří:

   • situační výkres, formát A3, který prokáže soulad s Regulačními podmínkami v měřítku 1:500;
   • axonometrické zobrazení objemového řešení (nezobrazující detaily fasád apod.) prezentující soulad záměru s Regulačními podmínkami, vztah záměru zřízení práva stavby ke svému okolí
    minimálně jeden řez územím, který doplní objemové řešení
    podrobnější popis řešení ve vztahu k Technickým a provozním specifikacím (příloha č. 4)

Fakultativní přílohu nabídky tvoří:

   • doplňující grafické podklady dále upřesňující předkládaný záměr, např. vizualizace z perspektivy chodce; tyto podklady musí být v základních parametrech shodné se závaznými přílohami nabídky;
  • popis záměru za účelem vyhodnocení jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného řešení, ať už z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení;
  • předpokládaný termín dokončení výstavby, kterou má zájemce záměr v dané lokalitě realizovat (počítáno od uzavření příslušné smlouvy do podání žádosti o příslušné oprávnění k užívání výstavby);
  • nabídku úplaty za zřízení práva stavby bez DPH ve formě ročního stavebního platu, avšak v minimální výši 80 000,- Kč/kalendářní rok, přičemž další složkou úplaty bude jednorázová částka ve výši 100 000,- Kč bez DPH (sjednaná úplata bude vždy v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů);
  • konkrétní údaje o způsobu financování výstavby objektu;
  • identifikace zájemce a uvedení osoby, která je oprávněná jednat za zájemce, včetně jejího podpisu a uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail).

Forma zpracování nabídky

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena nejpozději do 15. 11. 2021 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno “Areál T-Park – NEOTVÍRAT” a název a adresa sídla odesílatele.

Zájemce informace v nabídce uvede jasně, jednoznačně, vážně a v takovém rozsahu, ve kterém bude připraven se smluvně zavázat.

Údaje uvedené v nabídce budou podkladem pro sjednání jednotlivých závazků zájemce ve smluvní dokumentaci.


Obecné informace

  • Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostravy a zájemce na obsahu smluvní dokumentace (zejména smlouvy o zřízení práva stavby, stanovení stavebního platu, doby trvání práva stavby, způsobu jejího vypořádání po uplynutí doby trvání práva stavby, popř. uzavření smlouvy o zřízení služebností, případně smlouvy o budoucí služebnosti), přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu závazků spojených s výstavbou na pozemcích, smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění doručených nabídek či doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje možnost jednat o nabídce ve spojitosti se sjednáním podmínek smluvní dokumentace. Připouští se rovněž jednání mezi statutárním městem Ostrava a zájemcem za účelem finální kontraktace se společností zvláštního určení založené zájemcem.
  • Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.

Přílohy

  1. Geometrický plán
  2. Situační výkres inženýrských sítí
  3. Výkres rezervy pro veřejně prospěšnou stavbu
  4. Technické a provozní specifikace
  5. Regulační podmínky

Vše ke stažení ZDE.


Fotogalerie

  • Zdroj snímků: Google Earth