Rezidenční projekt Nové Lauby

Proluka, par. č. 160 v k. ú. Moravská Ostrava o výměře 3 188  m², označována jako „Nové Lauby“ se nachází v centrální části města Ostravy mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou v přímém sousedství Masarykova náměstí (centrální ostravské náměstí). Jedná se o lokalitu, která byla dříve zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Řešené území je součástí městské památkové zóny.

Město hledá pro tuto proluku developera, který zde vystaví rezidenční objekty v kombinaci se službami.

V souladu s územním rozhodnutím má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku (koncept pětidomí) tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 x 47,4 m s maximální výškou 19,36 m a má být zastřešen vegetačními plochými střechami, uvnitř ozeleněné atrium. Parter má být využit částečně pro bydlení a z části pro nebytové prostory, ve 2. NP – 5. NP budu umístěny byty velikosti 1+kk – 4+kk. Celkový počet bytů má být 85.

Parkování je navrženo v hromadné garáži, v počtu 3 podzemních podlaží se 173 garážovými stáními.


Popis projektu

  • rezidenční dům (koncept pětidomí)
  • připravenost projektu: VYDANÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ZPRACOVÁNA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
  • počet podlaží:
   • 3 podzemní podlaží
   • 5 nadzemních podlaží
   • přízemí: 700 m² nájemních ploch
  • zastavěná plocha: 2 666 m²
  • obestavěný prostor: 56 334 m3
  • počet bytů: 85
  • počet parkovacích míst: 173, z toho 84 pro rezidenty a 89 ve veřejném režimu

Soulad s územním plánem

Platný územní plán stanovuje pro předmětné území architektonicky kvalitní vícepodlažní stavby městského typu, které odpovídají poloze v centrální části města. Navrhovaná zástavba bude v souladu s historickým půdorysem města – tzn. bloková zástavba. V nové zástavbě budou vytvořeny vnitrobloky. Z ul. Prodloužené Dlouhé budou zajištěny vjezdy do vnitrobloků. Ve vnitrobloku je možné vytvořit plochy pro rekreaci obyvatel domu.

Inženýrské sítě, na které je možné stavbu napojit, jsou uloženy v ulicích kolem řešené lokality (pitná voda, kanalizace, plynovod, podzemní vedení nízkého napětí, vedení veřejného osvětlení a sdělovací kabel).  Návrh na napojení bude projednáván se správci jednotlivých sítí.

Napojení stavby na inženýrské sítě bude řešeno samostatnou smlouvou a zřízení služebnosti.


Další informace

Plánovaná stavba bude v souladu s územním rozhodnutím č.35/2019 vydaným Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO/279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9.5.2019, které nabylo právní moci dnem 11.6.2019, s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby Blok Nové Lauby, datum vyhotovení 22.10.2018, vypracovanou společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO:257 94 591, v případě požadavku na změny jsou tyto možné pouze s předchozím písemným souhlasem města.

Statutární město Ostrava nyní zajišťuje na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava archeologický výzkum. Předpokládaný odhad jeho dokončení je závěr roku 2020.

Vážným zájemcům o koupi předmětného pozemku budou poskytnuty k prostudování dokumentace pro územní řízení a „Architektonická studie – Nové Lauby, Ostrava“. K tomu bude využit vzdálený přístup po prohlášení zájemce, že poskytnuté materiály nebude dále šířit a žádným způsobem je nezneužije – viz. „Prohlášení“ dále. Dokumentaci je možno vyzvednout si i osobně ve formě CD v budově Magistrátu města Ostravy (Prokešovo náměstí 8, Ostrava) v kanceláři č. 307 u těchto osob: Ing. Jiří Cigánek či Ing. Magdaléna Ludíková.

Prohlášení:

Jako zájemce o koupi pozemku parc.č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

tímto prohlašuji, že „Architektonickou studii – Nové Lauby, Ostrava“ a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Blok Nové Lauby“ vypracovanou dne 22.10.2018, jejichž autorem je společnost znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25794591, a byly zhotoveny pro statutární město Ostravu jako objednatele, a které mi byly poskytnuty k nahlédnutí a prostudování, použiji výlučně pro účely zpracování své nabídky ke zveřejněné nabídce prodeje pozemku a zavazuji se, že architektonickou studii ani projektovou dokumentaci, jež jsou autorskými díly podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebudu dále šířit ani je žádným způsobem nezneužiji. Dále se zavazuji ve vztahu k architektonické studii a projektové dokumentaci dodržovat i další povinnosti pro mne plynoucí z právních předpisů z oblasti ochrany autorských práv.

 


Lokalita

Atraktivitu pozemku zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, který naplňuje program nedalekého Divadla Antonína Dvořáka a Divadla loutek či akce sousedního areálu Výstaviště Černá louka.

K dění ve městě v oblasti hudby i vizuálního umění výrazně přispívá Fakulta umění Ostravské univerzity. Do roku 2022 vyrostou v prostoru Černé louky také nové univerzitní budovy právě pro tuto fakultu i zázemí pro zdraví a sport, které budou sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • Masarykovo náměstí: do 1 min pěšky
  • Divadlo loutek: do 1 min pěšky
  • Divadlo A. Dvořáka: 5 min pěšky
  • Výstaviště Černá louka: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 10 min pěšky

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Výstaviště (tram/bus): 5 min pěšky
  • MHD zastávka Karolina (tram/bus): 10 min pěšky
  • stanice bikesharingu v místě: „U Výstaviště“ či „Masarykovo náměstí“
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Místecká: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 3 min autem

Přílohy

Vizualizace, letecké snímky území,  územní rozhodnutí, základní pohledy apod. v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.

Prezentace projektu zpracovaná společností znamení čtyř – architekti s.r.o. je ke stažení ZDE.

Video k projektu naleznete ZDE.

Seznam příloh:

Územní řízení_rozhodnutí o umístění stavby; Katastrální situace C.2; Koordinační situace C.3; Základní pohledy – JV, JZ, SV, SZ; Výpis z KN; Letecký snímek 1 až 2; Vizualizace 1 až 6; ÚP.


Fotogalerie:

  • vizualizace: znamení čtyř – architekti s.r.o.
  • letecký snímek, souvislosti:  googlemaps.cz
  • letecký snímek, detail: Archív statutárního města Ostrava, Lukáš Kaboň