Rezidenční projekt Nové Lauby

Město vybírá spoluinvestora pro realizaci novostavby v samotném historickém centru města s byty, podzemním parkováním a obchodními prostory. Investice do stavby rezidenčního objektu Nové Lauby se rozloží mezi město a soukromého investora, který objekt postaví.

Město garantuje následný odkup dvou z pěti domů a parkoviště pro nájemce i veřejnost. Soukromý investor bude vlastnit 3 bloky s byty, nebytové jednotky a jim odpovídající počet parkovacích míst.

O zahájení užšího řízení k veřejné zakázce „Blok Nové Lauby“ rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 04400/RM1822/64  ze dne 14.7.2020.

Zadávací řízení je zahajováno předběžným oznámením. Předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. formuláře F2020-024336 a v Úředním věstníku EU č. 2020/S 138-338282.

Veřejná zakázka na investora má 3 fáze:

  1. Ta první spočívala v projevení zájmu. Potenciální investoři  museli projevit předběžný zájem o účast ve veřejné zakázce nejpozději do 20. srpna tohoto roku.
  2. V září proběhla fáze kvalifikace. Jen ti zájemci, kteří vyjádřili předběžný zájem, byli vyzváni k podání žádosti o účast v dalším kole zadávacího řízení. Žádost o účast mohl podat jen ten zájemce, který vyjádřil svůj předběžný zájem. Zadavatel posoudil kvalifikaci jednotlivých účastníků zadávacího řízení.
  3. Poté zadavatel vyzval k podání nabídky všechny účastníky zadávacího řízení, kteří prokázali splnění podmínek kvalifikace. Nabídku mohl podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván zadavatelem k podání nabídky. Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohli podat společnou nabídku.

Popis projektu

  • pozemek ve vlastnictví města (3 188 m2)
  • lukrativní lokalita
  • novostavba rezidenčního objektu (koncept pětidomí)
  • 95% připravenost projektu:
   • ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
   • STAVEBNÍ POVOLENÍ
   • REALIZOVANÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
  • počet podlaží:
   • 2,5 podzemních podlaží
   • 5 nadzemních podlaží
   • přízemí: 700 m² nájemních ploch
  • zastavěná plocha: 2 666 m²
  • obestavěný prostor: 56 334 m3
  • počet bytů: 85
  • počet parkovacích míst: 173, z toho 85 pro rezidenty a 88 ve veřejném režimu

V souladu s projektovou dokumentací má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku (komplex pěti domů) tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 x 47,4 m s maximální výškou 19,36 m, zastřešená vegetačními plochými střechami a s vnitřním pobytovým atriem.

Parter má být využit částečně pro bydlení a z části pro nebytové prostory, ve 2. NP – 5. NP budou umístěny byty velikosti 1+kk až 4+kk. Celkový počet bytů má být 85. Parkování je navrženo v hromadné garáži, v počtu 2,5 podzemních podlaží se 173 garážovými stáními.


Lokalita

Jedná se o proluku, par. č. 160 v k. ú. Moravská Ostrava o výměře 3 188 m². Předností lukrativního pozemku je jeho poloha v centrální části města mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou v přímém sousedství Masarykova náměstí (centrální ostravské náměstí). Jde o velice atraktivní lokalitu s výbornou občanskou vybaveností. Řešené území je součástí městské památkové zóny.

Atraktivitu pozemku zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, který naplňuje program nedalekého Divadla Antonína Dvořáka a Divadla loutek či akce sousedního areálu Výstaviště Černá louka.

K dění ve městě v oblasti hudby i vizuálního umění výrazně přispívá Fakulta umění Ostravské univerzity. Do roku 2022 vyrostou v prostoru Černé louky také nové univerzitní budovy právě pro tuto fakultu i zázemí pro zdraví a sport, které budou sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • Masarykovo náměstí: do 1 min pěšky
  • Divadlo loutek: do 1 min pěšky
  • Divadlo A. Dvořáka: 5 min pěšky
  • Výstaviště Černá louka: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 10 min pěšky
  • Nábřeží řeky Ostravice: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Výstaviště (tram/bus): 5 min pěšky
  • MHD zastávka Karolina (tram/bus): 10 min pěšky
  • stanice bikesharingu v místě: „U Výstaviště“ či „Masarykovo náměstí“
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Místecká: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 3 min autem

Město v současné době připravuje podklady pro nový průběh ulice Pivovarské (výstavba začne v r. 2021), která navazuje na současnou ulici Vojanovu. V budoucnu tato ulice propojí centrum města s územím Nové Karoliny (viz. letecký snímek ve fotogalerii). Na ulici Pivovarské bude nově zavedena trolejbusová doprava se zastávkami v docházkové vzdálenosti 1 min od rezidenčního objektu.


Časový harmonogram zadávacího řízení

FÁZE PŘEDMĚT TERMÍN
Vyhlášení výzvy 14. 07. 2020
1. Lhůta pro vyjádření předběžného zájmu

(Nezbytný, ale nezávazný, první krok pro účast v zadávacím řízení.)

20. 08. 2020, 10:00 hodin
  Výzva dodavatelů k žádosti o účast 25. 08. 2020
2. Lhůta pro podání žádostí o účast

(Jen ti účastníci zadávacího řízení, kteří projevili svůj předběžný zájem do 20.8.2020, 10 hod, a byli vyzváni zadavatelem.)

29. 09. 2020, 10:00 hodin
  Výzva dodavatelů k podání nabídek 06. 10. 2020
3. Lhůta pro podání nabídek 06. 11. 2020
Výběr dodavatele Listopad 2020
Uzavření smlouvy Prosinec 2020

*  V případě, že v průběhu zadávacího řízení nastanou okolnosti mající vliv na jeho průběh, mohou být uvedené postupy a termíny změněny.


Předmět prodeje

Předmětem této veřejné zakázky je budoucí koupě:

  1. jednotek se  způsobem  využití  byt  umístěných  v bloku  B  a  C  stavby  „Blok  Nové  Lauby“

vč. odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci;

  1. podílu na jednotce či jednotkách se způsobem využití garáž v rozsahu:

2.1 všech parkovacích stání vyjma parkovacích stání v počtu určeném dle příslušných norem pro bytové jednotky popř. nebytové prostory v bloku A, D a E (tedy vyjma jednotek uvedených v bodě 1.) a

2.2 sklepních kójí v počtu odpovídajícím počtu jednotek dle bodu 1., součástí kterých není komora,

vč. odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci, vše ve stavbě „Blok Nové Lauby“, která bude realizována na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (předmět budoucího převodu dále jen jako „Jednotky“).

Mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek (dále jen „dodavatel“), bude spolu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní na koupi Jednotek uzavřena kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení na převod nemovité věci: pozemek parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsán na listu vlastnictví č. 2577 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „předmětný pozemek“);

přičemž dle kupní smlouvy na úplatný převod předmětného pozemku bude dodavatel povinen realizovat na předmětném pozemku Stavbu “Blok Nové Lauby“ (dále také jen „Stavba“), která bude sestávat z pěti bloků A, B, C, D a E, a to v souladu s:

  1. Architektonickou studií – Nové Lauby, Ostrava;
  2. Dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Blok Nové Lauby;
  3. Územním rozhodnutím č. 35/2019 vydaným Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO/279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9. 5. 2019, které nabylo právní moci dnem 11. 6. 2019;
  4. Projektovou dokumentací pro stavební povolení Blok Nové Lauby;
  5. Příslušným stavebním povolením;
  6. Projekčními standardy pro realizaci stavby „Blok Nové Lauby“ ve vymezeném rozsahu;

(studie a dokumentace dle písm. a), b), d) a f) společně dále také jen „Dokumentace“);

Dokumentaci vypracovala společnost znamení čtyř – architekti s. r. o., se sídlem U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO 257 94 591.


Technická infrastruktura

Inženýrské sítě, na které je možné stavbu napojit, jsou uloženy v ulicích kolem řešené lokality (pitná voda, kanalizace, plynovod, podzemní vedení nízkého napětí, vedení veřejného osvětlení a sdělovací kabel).  Návrh na napojení je projednán se správci jednotlivých sítí.

Napojení stavby na inženýrské sítě bude řešeno samostatnou smlouvou a zřízení služebnosti.


Další informace

Statutární město Ostrava nyní zajišťuje na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava archeologický výzkum, který bude dokončen v závěru roku 2020.

 


Termín pro podání nabídek

Jen ti zájemci, kteří prošli prvními dvěma koly a kteří splnili požadovanou kvalifikaci, mohou podávat nabídky do 6. listopadu 2020 do 10:00.


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy k této výzvě prosím zasílejte na  iruzickova@ostrava.cz či volejte 599 443 256 (Ing. Ivana Růžičková).


Přílohy

Vizualizace, letecké snímky území, územní rozhodnutí, základní pohledy apod. v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE. (Seznam příloh: Územní řízení_rozhodnutí o umístění stavby; Katastrální situace C.2; Koordinační situace C.3; Základní pohledy – JV, JZ, SV, SZ; Výpis z KN; Letecký snímek 1 až 2; Vizualizace 1 až 6; ÚP.)

Prezentace o projektu ve formátu pdf ke stažení ZDE.

Video prezentace s 3D záběry:


 

Fotogalerie:

  • vizualizace: znamení čtyř – architekti s.r.o.
  • letecký snímek, souvislosti:  googlemaps.cz
  • letecký snímek, detail: Archív statutárního města Ostrava, Lukáš Kaboň