Rezidence Stodolní

Zastavěné území s vysokým rozvojovým potenciálem v jádrovém území města.

Území bloku Rezidence Stodolní se nachází  ve stabilizované lokalitě kompaktního města a jeho celková rozloha činí 3 747 m². Tvoří jej pozemky parc. č. 1942/12 (3 537 m²),  a 1948 (210 m²) v k. ú. Moravská Ostrava.

Na předmětný blok navazují 2 objekty s nádvořím v cizím vlastnictví o ploše 669 m².


Lokalita

Vyznačuje se lukrativní pozicí centra, s výbornou dopravní dostupností MHD, automobilem, vlakem i pěšky. Blok je obklopen ulicí Masnou, jejíž dostavba směrem k ulici Janáčkova je v pokročilé fázi projektových příprav.  Na křížení ulic Janáčkova a Masná město v červnu dokončilo výstavbu nového sedmipodlažního bytového domu. Dále ulicí Stodolní, jednou z klíčových pěších zón uvnitř města a předprostorem historické budovy bývalých městských jatek, která je nyní ve fázi stavby a rekonstrukce na Galerii moderního umění. V blízkosti sídlí i jedna z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkova konzervatoř v Ostravě.

Nová zástavba musí respektovat charakter okolní zástavby v centrální části města. Pozemek se nachází v MPZ Moravská Ostrava, na stavební činnost se tedy vztahuje odsouhlasení návrhu výkonným orgánem státní památkové péče.

Vztah zástavby ke stávajícímu veřejnému prostoru i případný nově navržený veřejný prostor musí mít nadstandardní kvalitu a reprezentativnost, odpovídající poloze v důležité části městského centra.


Architektonické řešení záměru

Vzhledem k různorodé okolní zástavbě nejsou kladeny speciální podmínky na vzhled stavby, nový objekt či soubor objektů však bude kvalitní vícepodlažní architektura městského typu, který odpovídá poloze v centrální části města a bude vhodným způsobem doplňovat stávající objekty, které tvoří uliční čáru Stodolní. Výšková regulace je max. 4 NP + ustupující podlaží do ulic Stodolní a Masná. Směrem k ulici Porážkova je max. 5 NP + ustupující podlaží. Tvar střechy není předepsán.


Modrozelená infrastruktura

Za účelem zvyšování adaptace městského prostředí na změny klimatu je žádoucí zakomponování vhodných prvků zeleně včetně objektů šetrného hospodaření s dešťovou vodou, které podpoří její zachycení, zpomalení jejího odtoku a její opětovné využití případně bezpečné odvedení z řešeného území.

Navrhovaná zeleň v rámci uličního prostoru by měla svým umístěním a charakterem respektovat vazby na širší okolí a zároveň podpořit propojený systém sídelní zeleně.


Soulad s územním plánem

Podle územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného využití – bydlení a občanské vybavení.


Bližší informace naleznete v Regulačních podmínkách v části Přílohy níže.


Lávka

Zájemce bere na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a budovou Galerie moderního umění Plato je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní.

Zájemce má možnost, v případě, že dospěje k názoru, že je to pro jeho řešení vhodné, zaústění této lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit. V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost po 24 hodin denně všem bez rozdílu.


Prohlídka nemovitosti

Pro zájemce, kteří předpokládají vyjádřit svůj zájem o nabízené území, je možné zajistit i prohlídku nemovitosti v místě. V případě zájmu prosím kontaktujte odbor strategického rozvoje: Helena Pajurková, hpajurkova@ostrava.cz.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Stodolní: v místě
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
  • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu:
   • Galerie Plato: 1 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 2 min. autem
  • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

  • Regulační podmínky ke stažení ZDE.
  • Digitální podklad území ke stažení ZDE.

Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí.  Indikativní návrhy jsou dílem pana Ondřeje Sikuly
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth