Rezidence Stodolní

ZÁMĚR PRODEJE VYHLÁŠEN! 

Zájemcům nabízíme zastavěné území s vysokým rozvojovým potenciálem v jádrovém území Ostravy o celkové rozloze 3 747 m².  


Obsah a podmínky prodeje

Zastupitelstvo města dne 15.9. 2021 usnesením č. 1567/ZM1822/25 rozhodlo o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Stodolní, Porážková, Masná), včetně všech součástí a příslušenství, a to:

  • pozemek parc. č. 1942/12, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č.p. 3204, obč. vyb. (3 537 m²)
  • pozemek parc. č. 1948 (210 m²)

a to v souladu s tímto oznámením záměru prodeje a výzvy k podání nabídek, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr a výzvu k podání nabídek zrušit.

Plné znění výzvy naleznete ZDE či na úřední desce pod č. 1183/2021 .


Lokalita/Popis území

Vyznačuje se lukrativní pozicí centra, s výbornou dopravní dostupností MHD, automobilem, vlakem i pěšky. Blok je obklopen ulicí Masnou, jejíž dostavba směrem k ulici Janáčkova je v pokročilé fázi projektových příprav.  Na křížení ulic Janáčkova a Masná město v červnu dokončilo výstavbu nového sedmipodlažního bytového domu. Dále ulicí Stodolní, jednou z klíčových pěších zón uvnitř města a předprostorem historické budovy bývalých městských jatek, která je nyní ve fázi stavby a rekonstrukce na Galerii moderního umění. V blízkosti sídlí i jedna z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkova konzervatoř v Ostravě.

Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v území se záměrem scelit vlastnictví do jedné ucelené plochy, a tím získat možnost určovat budoucí podobu a rozvoj této lokality v centru města ve vazbě na ostatní zde realizované projekty.  Původně byl v lokalitě zvažován projekt městského multižánrového kulturního centra, vzhledem k převedení části jeho obsahu do privátního projektu Ostrava 2020 a také vzhledem k jiným prioritám města při budování kulturní infrastruktury byl však tento záměr opuštěn.

Záměrem města je nyní prodat nemovitosti jako celek za účelem jejich celkové rekonstrukce a případné dostavby s funkcemi, které budou vhodně rozvíjet současné území a zároveň budou reflektovat připravované záměry v území, vše v souladu s Regulačními podmínkami zpracovanými příspěvkovou organizací Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

Pozemek parc.č. 1942/12 má rovinatý charakter s možností napojení na veškeré inženýrské sítě. Přístup k pozemku je z místních komunikací. Součástí pozemku je stavba č.p. 3204, která se skládá z 5 stavebně oddělených budov. Původně se jednalo o komplex 6 stavebně oddělených budov, budova bývalé prodejny OKAY byla již statutárním městem Ostrava s ohledem na její technický stav zdemolována. U objektu je funkční pouze přípojka NN, ze které probíhá zásobování elektrickou energií stavby rekonstrukce městských jatek a kamerového systému časoměrného videa, mapujícího průběh rekonstrukce. Ostatní přípojky, které v minulosti zásobovaly objekt elektrickou energií, vodou a teplem jsou odpojeny, rovněž tak i kanalizační přípojka není funkční, zvláště pak po zbourání části objektu, který stál na nynějším pozemku parc.č. 1942/1.

Jedná se o objekt bývalých Městských jatek II, postaven v letech 1927-1928 v centru části Moravská Ostrava. Okolní zástavbu tvoří jednak historický objekt ostravských městských jatek (kulturní památku) a dále objekty občanské vybavenosti (restaurace, obchody, kancelářské prostory).

Stavba č.p. 3204, která je součástí shora uvedeného pozemku, je ve špatném technickém stavu, bez jakéhokoliv využití. Některé z konstrukcí a závad byly opravy, zejména části degradovaných krovových konstrukcí střech, nicméně i dnes jsou v některých místech patrné známky zatékání. Vzhledem ke svému stavebně-technickému stavu není pro stavbu zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy.

První část stavby tvoří jednopodlažní halový objekt železobetonové monolitické skeletové konstrukce, bez hydroizolace, s vestavěným patrem, se střechou se střešními světlíky ze železobetonu. Stav železobetonových i ocelových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov i stropní konstrukce jsou ve špatném stavu. Většina prvků krátkodobé životnosti byla již v průběhu trvání stavby vyměněna, jejich stav je většinou dobrý. V minulosti byl využíván k různým účelům. Celý objekt je neuzavřený z dvorní části obvodovou stěnou. Ta byla zbourána.

Druhou část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace, se sedlovou střechou. Stav železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov je v horším stavu, po provizorní opravě. Většina prvků krátkodobé životnosti byla rovněž v průběhu trvání stavby vyměněna, jejich stav je většinou dobrý. Objekt v minulosti sloužil jako herna, taneční klub, bar
i k administrativním účelům. Vstupy do provozoven byly řešeny z ulice Stodolní.

Třetí část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace. Stav železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov v horším stavu, po provizorní opravě. Objekt původně sloužil jako hudební klub a restaurace. Vstup do provozovny byl řešen rovněž samostatně z ulice Stodolní.

Čtvrtou část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace, se sedlovou střechou. Stav železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov i strop nad 2. NP je v horším stavu. Část objektu je v původním, ve velmi špatném technickém stavu, jsou zde patrné známky zatékání. Na fasádě v levé části nad průjezdem jsou patrné trhliny v omítce, jejichž původ by vyžadoval podrobnější průzkum. Objekt v minulosti sloužil jako prodejna rychlého občerstvení a pánský klub. Vstup do objektu je řešen samostatně z ulice Porážková.

Pátou část tvoří torzo jednopodlažní stavby, která původně sloužila jako nebytové prostory propojené s ostatními částmi objektu. Stav železobetonových konstrukcí je havarijní, provedené sanace se jeví jako neekonomické, dřevěné konstrukce již neexistují, rovněž tak veškeré zděné konstrukce jsou dožívající. V současné době tvoří pouze bariéru oddělující stavbu od okolního prostoru.

Pozemek parc.č. 1948 má rovinatý charakter s možností napojení na většinu inženýrských sítí. Spolu s pozemkem parc.č. 1942/12 tvoří funkční celek, kde je přes tento pozemek jeden ze vstupů do budovy.


Prohlídky území – termíny

Zájemcům nabízíme možnost osobní prohlídky území ke zjištění současného stavu budov. Termíny:

  • 14.10.2021:   10:30 
  • 21.10.2021:   13:00
  •    1.11.2021:    14:30

V případě zájmu je nutné zaslat email na adresu: pozemky@ostrava.cz s uvedením kontaktní osoby a počtem zúčastněných osob. Následně Vám upřesníme místo srazu atd..


Faktický a právní stav Pozemků

Pozemek parc.č. 1942/12 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy, pro oprávněného vlastníka pozemku parc.č. 1946 vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Pozemek parc.č. 1948 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.

Příslušné smlouvy naleznete v přílohách této výzvy.

Oba pozemky se nachází v dobývacím prostoru Vítkovice I – vyjádření DIAMA, s.p., v příloze této výzvy.

Statutárnímu městu Ostrava není známo umístění jiných inženýrských sítí v předmětných pozemcích, než je uvedeno výše.


Soulad s územním plánem

Podle platného územního plánu leží pozemky v ploše smíšeného využití – bydlení a občanské vybavení. Území se nachází v městské památkové zóně.

Regulační podmínky pro zástavbu bloku Rezidence Stodolní, ul. Stodolní, Porážková, Masná byly vypracovány Městským ateliérem prostorového plánování a architektury.


Znalecké ocenění Pozemků

Pozemky byly oceněny cenou obvyklou v celkové výši 23.638.760 Kč:

  • znaleckým posudkem č. 22/21 ze dne 30.3.2021 zpracovaným Ing. Yvettou Barvíkovou, s platností 6 měsíců ode dne jeho zpracování, dle kterého tržní hodnota pozemku parc.č. 1942/12 včetně součástí – stavby č.p. 3204 a příslušenství činí 23.150.000 bez DPH
  • znaleckým posudkem č. 32/21 ze dne 19.4.2021 zpracovaným Ing. Yvettou Barvíkovou, s platností 6 měsíců ode dne jeho zpracování, dle kterého cena v místě a čase obvyklá pozemku parc.č. 1948 činí 488.760 Kč bez DPH.

Znalecké posudky budou na počátku roku 2022 aktualizovány.

Sjednaná kupní cena musí vždy v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Budoucí využití Pozemků

Vzhledem k různorodé okolní zástavbě nejsou kladeny speciální podmínky na vzhled stavby, nový objekt či soubor objektů však bude kvalitní vícepodlažní architektura městského typu, který odpovídá poloze v centrální části města a bude vhodným způsobem doplňovat stávající objekty, které tvoří uliční čáru Stodolní. Výšková regulace je max. 4 NP + ustupující podlaží do ulic Stodolní a Masná. Směrem k ulici Porážkova je max. 5 NP + ustupující podlaží. Tvar střechy není předepsán.

Lávka

Zájemce bere na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a budovou Galerie moderního umění Plato je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní.

Zájemce má možnost, v případě, že dospěje k názoru, že je to pro jeho řešení vhodné, zaústění této lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit. V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost po 24 hodin denně všem bez rozdílu.

Zájemce předložením nabídky garantuje, že se se všemi v této výzvě uvedenými podklady a přílohami (případně další dokumentací, kterou si vyžádá, nebo bude veřejně přístupná na těchto webových stránkách města) seznámil.


Obsahové náležitosti nabídky

Vymezení předmětu koupě

Zájemce vyjádří ve své nabídce zájem nabýt Pozemky v plném rozsahu.

Záměr využití území

Zájemce předloží nabídku, sestávající se z těchto částí:

  • popis zamýšleného budoucího způsobu využití pozemků zájemcem včetně specifikace účelu stavby, kterou hodlá zájemce na pozemcích realizovat, který bude respektovat platný územní plán města a Regulační podmínky;
  • prezentace celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě (např. formou vizualizací); její součástí bude doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi pro území, které je předmětem prodeje, tak, aby byl záměr zájemce pro rozhodnutí města vypovídající;
       Závazné (grafické) přílohy nabídky tvoří:
   • situační výkres, formát A3, který prokáže soulad s Regulačními podmínkami v měřítku 1:500;
   • axonometrické zobrazení objemového řešení (nezobrazující detaily fasád apod.) prezentující soulad záměru s Regulačními podmínkami, vztah záměru ke svému okolí
   • minimálně jeden řez územím, který doplní objemové řešení
   • podrobnější popis řešení ve vztahu k stavebně technickému

       Fakultativní přílohu nabídky tvoří:

   • doplňující grafické podklady dále upřesňující předkládaný záměr, např. vizualizace z perspektivy chodce; tyto podklady musí být v základních parametrech shodné se závaznými přílohami nabídky
  • popis záměru za účelem vyhodnocení jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného řešení, ať už z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení;
  • předpokládaný termín pro dokončení výstavby, kterou má zájemce záměr na Pozemcích realizovat (počítáno od uzavření příslušné smlouvy do podání žádosti o příslušné oprávnění k užívání výstavby);
  • cenovou nabídku s uvedením nabídkové kupní ceny bez DPH, kdy kupní cena musí být stanovena minimálně ve výši 23.638.760 Kč bez DPH stanovené znaleckým posudkem č. 22/21 ze dne 30.3.2021 a znaleckým posudkem č. 32/21 ze dne 19.4.2021 (přičemž sjednaná kupní cena bude vždy v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů);
  • konkrétní údaje o způsobu financování (se specifikací – koupě Pozemků, realizace);
  •  identifikace zájemce a uvedení osoby, která je oprávněná jednat za zájemce, včetně jejího podpisu a uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail).

Forma zpracování nabídky

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena nejpozději do 30. 11. 2021 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno “Rezidence Stodolní – NEOTVÍRAT” a název a adresa sídla odesílatele.

Zájemce informace v nabídce uvede jasně, jednoznačně, vážně a v takovém rozsahu, ve kterém bude připraven se smluvně zavázat.

Údaje uvedené v nabídce budou podkladem pro sjednání jednotlivých závazků zájemce ve smluvní dokumentaci.


Obecné informace

  • Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace (zejména kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebností, případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní), přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu věcného předkupního práva, zákazu zcizení, závazků spojených s výstavbou na pozemku, práva odstoupit od smlouvy, smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění doručených nabídek či doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií.
  • Statutární město Ostrava si vyhrazuje možnost jednat o nabídce ve spojitosti se sjednáním podmínek smluvní dokumentace. Připouští se rovněž jednání mezi statutárním městem Ostrava a zájemcem
   za účelem finální kontraktace se společností zvláštního určení založené zájemcem.
  • Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Stodolní: v místě
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
  • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu:
   • Galerie Plato: 1 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 2 min. autem
  • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

  • ZDE znění výzvy včetně dalších příloh, konkrétně:
   • územní informace
   • letecký snímek
   • částečný výpis z listu vlastnictví č. 2577 pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
   • regulační podmínky
   • smlouva o věcném břemeni č. 10920/2010/OMR
   • smlouva o věcném břemeni ze dne 1.10.2003
   • vyjádření DIAMA, s.p.,
  • Digitální podklad pro vyhotovení závazných příloh nabídky – ke stažení ZDE.

Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí.  Indikativní návrhy jsou dílem pana Ondřeje Sikuly
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth