Proluka Smetanovo náměstí

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zastupitelstvo města  Ostravy usnesením č.  0866/ZM1822/14 ze dne 20. května 2020 rozhodlo o záměru prodat níže uvedené pozemky.

ÚZEMÍ V CENTRU MĚSTA v k.ú. Moravská Ostrava, které je součástí zastavěné plochy na nároží Smetanova náměstí a ulice Vojanovy.

Atraktivní pozemky/části pozemků o celkové výměře 635 m² jsou ze severu omezeny průmětem koruny stávajícího chráněného vzrostlého stromu, z východu ul. Vojanovou, z jihu a západu objekty a plochami stávající zástavby.

Záměr prodeje je zveřejněn i na úřední desce města pod č. 617/2020.


Předmět prodeje

  • část pozemku parc. č. 147/1 o výměře 7 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle návrhu geometrického plánu  č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena  díl c),
  • část pozemku parc. č. 147/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle návrhu geometrického plánu  č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako díl f),
  • část pozemku parc. č. 147/4 o výměře 4 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako díl b),
  • část pozemku parc. č. 147/5 o výměře 18 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako  díl a)

a tyto části sloučeny dle výše uvedeného geometrického plánu a nově označeny jako pozemek parc. č. 147/6,

  • část pozemku parc. č. 192/3 o výměře 185 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava nově označena jako pozemek parc. č. 192/10,
  • část pozemku parc. č. 192/4 (pozemek parc.č. 192/4 je nově sloučen do pozemku parc.č. 192/3)  o výměře 23 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava nově označena jako pozemek parc. č. 192/11,
  • pozemek parc. č. 192/2 o výměře 397 m2,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Objekt výškou nepřesáhne ostatní stávající objekty, počet podlaží bude max. 6 NP. Tvar střechy není předepsán. Fasáda bude působit reprezentativně, styl architektonického ztvárnění fasády není předepsán. Navržený objekt však musí působit harmonicky a svým měřítkem odpovídat okolní zástavbě.

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy. V regulačních podmínkách byla stanovena plocha k zastavění ve výši  657 m2, kdy tato plocha byla odměřena z mapy. Současná velikost nabízené plochy/plochy k zastavění je dána přesným geodetickým zaměřením terénu a činí výměru 635 m2.


Soulad proluky s územím plánem

Jde o lokalitu v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení v okolí Masarykova náměstí, centrálního ostravského náměstí, která je svým vysokým potenciálem předurčena pro významné městské funkce, zejména bydlení, služby a obchody. Je však možné zde realizovat i administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod..

Nová zástavba má doplnit městskou strukturu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor.


Podmínky prodeje

  1. předmětem prodeje budou výhradně veškeré pozemky uvedené v záměru prodeje současně, nikoliv jen některý z těchto uvedených pozemků;
  2. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje:
   • zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem  (budoucí účel využití), u staveb bude uvedeno, jaké stavby hodlá zájemce na pozemcích realizovat, přičemž jejich využití bude respektovat platný územní plán města, případně podrobnější funkční a prostorovou regulaci, stanovenou městem při záměru prodeje,
   • prezentaci celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě. Její součástí bude doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod.) tak, aby byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí jednoznačný a vypovídající,
   • popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného řešení, ať už z pohledu uvažovaného urbanistického, architektonického, dopravního, či funkčního řešení,
   • harmonogram stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat, s konkrétními termíny zahájení a dokončení,
   • cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí činit 8.548.370,- Kč.
   • konkrétní údaje o způsobu financování.
  3. vybraný zájemce uzavře kupní smlouvu, na základě níž statutární město Ostrava převede na vybraného zájemce předmětné pozemky, jejímž obsahem bude mimo jiné:
   • a) ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními funkčními a prostorovými regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z ledna 2020,
   • b) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem,
   • c) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem,
   • d) ujednání, že převod pozemků bude realizován až po zaplacení kupní ceny,

tato ujednání uvedená pod písm. a) až d) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována;

4. se smlouvou kupní bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku), příp. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku), které se nacházejí na předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí – statutárního města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,-Kč za veškeré zřizované služebnosti dohromady;

5. kupující musí bezúplatně strpět na  pozemcích nově označených dle výše uvedeného návrhu geometrického plánu jako pozemky parc.č. 192/10, parc.č. 192/11 a dále na pozemku parc.č. 192/2 umístění, provozování a demolici stavby č.p. 3127, včetně přípojky kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektrické na pozemku parc. č. 192/2,  a to nejpozději do 30. 6. 2022;

6. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena nejpozději dne 31. 7. 2020 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno „Proluka Smetanovo náměstí – neotvírat“ a adresa sídla odesílatele,

7. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace,

8. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců,

9. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat,

10.  statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení,

11. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostravy hrazeny,

12. zastupitelstvo městského obvodu vydá k tomuto záměru prodeje souhlasné stanovisko,

13. zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit.


Termín podávání nabídek

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena NEJPOZDĚJI dne 31. 7. 2020 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno „Proluka Smetanovo náměstí – neotvírat“ a adresa sídla odesílatele (Statutární město Ostrava, majetkový odbor, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy  k této výzvě prosím zasílejte na pozemky@ostrava.cz .  Odpovídáme transparentně na všechny zaslané dotazy. Dotazy včetně odpovědí ze strany města budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.


Lokace

Atraktivitu pozemků zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, který naplňuje program nedalekého Divadla Antonína Dvořáka a Divadla loutek či akce sousedního areálu Výstaviště Černá louka.

K dění ve městě v oblasti hudby i vizuálního umění výrazně přispívá Fakulta umění Ostravské univerzity. Do roku 2022 vyrostou v prostoru Černé louky také nové univerzitní budovy právě pro tuto fakultu i zázemí pro zdraví a sport, které budou sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti.

Město v současné době plánuje a připravuje podklady pro nový průběh ulice Pivovarské, která navazuje na současnou ulici Vojanovu. V budoucnu tato ulice propojí centrum města s územím Nové Karoliny – viz. letecký snímek ve fotogalerii.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • Divadlo loutek: 1 min pěšky
  • Divadlo A. Dvořáka: 1 min pěšky
  • Výstaviště Černá louka: 1 min pěšky
  • Masarykovo náměstí: 5 min pěšky
  • Nová Karolina: 10 min pěšky

Dopravní dostupnost:

  • MHD zastávka Výstaviště (tram/bus): 1 min pěšky
  • MHD zastávka Karolina (tram/bus): 7 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Místecká: 2 min autem
  • ul. Frýdecká: 2 min autem
  • ul. Bohumínská: 4 min autem

Přílohy

Oznámení o záměru prodeje ke stažení ZDE.

Přílohy v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDESeznam příloh: Proluka na Smetanově náměstí (prezentace); Regulační podmínky včetně příloh, Geometrický plán.

 


Fotogalerie

  • Indikativní ilustrace jsou dílem pana Ondřeje Sikuly.
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth