Pozemky pro nabíjecí stanice

VÝZVA

Rada města Ostravy usnesením č. 04261/RM1822/63 ze dne 23. června 2020 rozhodla o vyhlášení výzvy k podání nabídek na vybudování a provozování nabíjecích stanic pro elektromobily na území statutárního města Ostravy.

Výzva k podávání nabídek byla zveřejněna i na úřední desce města pod č. 762/2020.

Zveřejnění výsledků výzvy pro vybudování a provozování nabíjecí infrastruktury schválila rada města usnesením č. 04814/RM1822/70 ze dne 15. září 2020.

Výsledky výzvy naleznete ZDE.


O projektu

V Ostravě bylo v červenci 2020 podle EVMAP.CZ  20 veřejných nabíječek, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií apod.. Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení eletromobilů, a proto připravilo samostatný projekt na vybudování těchto stanic na území města.

V rámci  první fáze projektu jsme vytipovali 24 lokalit , které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury.  Výzva byla vyhlášena s termínem podání nabídek do 21. srpna 2020.  Nabídky doručily 3 subjekty, které splnili podmínky výzvy. Výsledky jsou zveřejněny výše.


Popis dalšího postupu projektu

  • vítězný uchazeč, se kterým bude dále statutární město Ostrava jednat o podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy, je zájemce vyhodnocený dle nejvyšší nabídkové ceny pro danou lokalitu,
  • vítězný uchazeč bude vyzván ke zpracování studie proveditelnosti umístění a připojení nabíjecí stanice v minimálním rozsahu geodetického vymezení umístění nabíjecí stanice a trasy připojení,
  • studie proveditelnosti pro umístění a připojení nabíjecí stanice musí být zpracována a předložena statutárnímu městu Ostrava nejpozději do 4 měsíců od vyhlášení výsledků výběrového řízení na realizátora nabíjecí infrastruktury v radě města (16.1.2021),
  • studie proveditelnosti bude zpracována s ohledem na případné rozšíření kapacity připojení nebo počtu nabíjecích stanic v dané lokalitě, pakliže bude existovat ze strany vítězného uchazeče předpoklad možného navýšení výkonu nebo počtu nabíjecích míst během trvání nájemního vztahu k danému pozemku,
  • studie proveditelnosti bude následně přezkoumána ze strany statutárního města Ostrava z hlediska umístění nabíjecí stanice na daném pozemku k uzavření nájemní smlouvy bude vítězný uchazeč vyzván poté, kdy bude kompetentním orgánem rozhodnuto o adresném záměru pronájmu pozemku v rozsahu dle geodetického vymezení umístění nabíjecí stanice (předpokládáno max. 1-2 m2), případně pronájmu na umístění dalšího technologického vybavení souvisejícího s provozem nebo připojením nabíjecí stanice, tento bude zveřejněn a na základě splnění těchto podmínek bude následně kompetentním orgánem rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

Obecné informace

   1. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je souhlas statutárního města Ostrava s obsahem studie proveditelnosti a shoda statutárního města a zájemce na obsahu nájemní smlouvy, přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu nájmu, práva odstoupit od smlouvy, rozvazovacích podmínek a smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností. Nájemné bude odpovídat nabídce vítězného uchazeče.
   2. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně nájemní smlouvu s žádným ze zájemců neuzavřít.
   3. Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebo studie proveditelnosti nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.

Termín předložení studií proveditelnosti

Studie proveditelnosti pro umístění a připojení nabíjecí stanice musí být zpracována a předložena statutárnímu městu Ostrava nejpozději do 4 měsíců od vyhlášení výsledků výběrového řízení na realizátora nabíjecí infrastruktury v radě města (16.1.2021), na adresu: Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy  k této výzvě prosím zasílejte na rbrezina@ostrava.cz .