Pozemky pro nabíjecí stanice

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Rada města Ostravy usnesením č. 04261/RM1822/63 ze dne 23. června 2020 rozhodla o vyhlášení výzvy k podání nabídek na vybudování a provozování nabíjecích stanic pro elektromobily na území statutárního města Ostravy.

Výzva k podávání nabídek je zveřejněna i na úřední desce města pod č. 762/2020.


Úvod

V Ostravě bylo v červenci 2020 podle EVMAP.CZ  20 veřejných nabíječek, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií apod.. Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení eletromobilů, a proto připravilo samostatný projekt na vybudování těchto stanic na území města. V rámci  první fáze projektu jsme vytipovali 24 lokalit , které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury.


Předmět budoucího nájmu

1. Pozemky jsou nabízeny za účelem využití jejich částí pro výstavbu a provozování komerčních veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily.

2. Jedná se o TYTO POZEMKY. Seznam pozemků naleznete rovněž níže v části Přílohy.


Obsah nabídky zájemce

Nabídka zájemce musí obsahovat:

  • identifikaci zájemce
  • označení pozemku / pozemků, o jejichž využití pro vybudování nabíjecí stanice má uchazeč zájem, přičemž předmětem nabídky mohou být všechny pozemky nebo i jen některé z nich
  • cenu ročního nájemného za 1 m2 každého pozemku, o jehož využití uchazeč projevil zájem, jednotlivě, přičemž cena nesmí být nižší než minimální cena ve výši v místě a čase obvyklé (viz. Seznam nabízených parcel níže v části Přílohy).

Kritéria hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení nabídek zájemců bude výše nabídnutého nájemného za 1 m2/rok v rámci každého jednotlivého pozemku, a to minimálně ve výši ceny v čase a místě obvyklé, která je uvedená u každého pozemku (viz. Seznam nabízených parcel níže v části Přílohy).

Jako podpůrné kritérium pro případ totožných nabídek je stanoveno pořadí, ve kterém budou nabídky doručeny statutárnímu městu Ostrava.


Popis postupu projektu

  • vítězný uchazeč, se kterým bude dále statutární město Ostrava jednat o podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy, bude zájemce vyhodnocený dle výše uvedených kritérií hodnocení nabídek,
  • vítězný uchazeč bude vyzván ke zpracování studie proveditelnosti umístění a připojení nabíjecí stanice v minimálním rozsahu geodetického vymezení umístění nabíjecí stanice a trasy připojení,
  • studie proveditelnosti pro umístění a připojení nabíjecí stanice musí být zpracována a předložena statutárnímu městu Ostrava nejpozději do 4 měsíců od vyhlášení výsledků výběrového řízení na realizátora nabíjecí infrastruktury v radě města,
  • studie proveditelnosti bude zpracována s ohledem na případné rozšíření kapacity připojení nebo počtu nabíjecích stanic v dané lokalitě, pakliže bude existovat ze strany vítězného uchazeče předpoklad možného navýšení výkonu nebo počtu nabíjecích míst během trvání nájemního vztahu k danému pozemku,
  • studie proveditelnosti bude následně přezkoumána ze strany statutárního města Ostrava z hlediska umístění nabíjecí stanice na daném pozemku k uzavření nájemní smlouvy bude vítězný uchazeč vyzván poté, kdy bude kompetentním orgánem rozhodnuto o adresném záměru pronájmu pozemku v rozsahu dle geodetického vymezení umístění nabíjecí stanice (předpokládáno max. 1-2 m2), případně pronájmu na umístění dalšího technologického vybavení souvisejícího s provozem nebo připojením nabíjecí stanice, tento bude zveřejněn a na základě splnění těchto podmínek bude následně kompetentním orgánem rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

Obecné informace

   1. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je souhlas statutárního města Ostrava s obsahem studie proveditelnosti a shoda statutárního města a zájemce na obsahu nájemní smlouvy, přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu nájmu, práva odstoupit od smlouvy, rozvazovacích podmínek a smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností. Nájemné bude odpovídat nabídce vítězného uchazeče.
   2. Nabídky zájemců budou posuzovány ke každému pozemku samostatně, přičemž statutární město Ostrava si vyhrazuje právo pronajmout pozemky samostatně vícero zájemcům anebo i několik uvedených pozemků nebo všechny pozemky pouze jedinému zájemci.
   3. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit.
   4. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si na základě došlých nabídek doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.
   5. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně nájemní smlouvu s žádným ze zájemců neuzavřít.
   6. Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebo studie proveditelnosti nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.
   7. Podklady uvedené v této výzvě jsou k dispozici na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy (kontaktní osoba: Ing. Radek Březina, rbrezina@ostrava.cz).
   8. Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „NABÍJECÍ STANICE – NEOTVÍRAT“ s adresou odesílatele, doručené nejpozději do 12 hod dne 21. 8. 2020 na adresu: Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.
   9. Všechny došlé nabídky budou otevřeny současně.
   10. Na nabídky doručené statutárnímu městu Ostrava po tomto datu nebude brán zřetel.

Termín podávání nabídek

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „NABÍJECÍ STANICE – NEOTVÍRAT“ s adresou odesílatele, doručené nejpozději do 12 hod dne 21. 8. 2020 2020 na adresu: Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy  k této výzvě prosím zasílejte na rbrezina@ostrava.cz .


Přílohy

  • Výzva ke stažení v pdf. ZDE.
  • Seznam nabízených parcel v pdf. ZDE  nebo na webových stránkách ZDE (PROSÍM NEOTVÍREJTE V EXPOLERU).