PLZEŇSKÁ

Ostrava nabízí investorům pozemek v centru nejlidnatějšího městského obvodu

Nevyužívané území o velikosti zhruba 10 000 metrů čtverečních na ulici Plzeňská v Ostravě-Jihu v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Jedná o významné veřejné prostranství, na které jsou navázány důležité městské funkce.  Výstavba v řešeném území spolu s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih by se měla stát celoměstským ohniskem na městské třídě Horní s vyhledávaným veřejným prostorem navazující na Náměstí Ostrava-Jih u obchodního centra Železňák.


Obsah a podmínky prodeje

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to:

 • pozemek p.č.st. 4192, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost o výměře 427 m2
 • část pozemku p.p.č. 612/57, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9.649 m2, oddělenou dle návrhu geometrického plánu č. 3685-20/2021, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označenou jako pozemek p.p.č. 612/138, ost. plocha, zeleň včetně součástí (zpevněných ploch)
  za účelem výstavby objektu nebo souboru objektů bydlení a občanské vybavenosti dle „zadání soutěže Plzeňská – Homí“ zpracovatele „MAPPA“,
  za následujících podmínek:
  • zřízení věcného práva předkupního do doby kolaudace stavby,
  • nabízená kupní cena musí činit minimá]ně 1500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši,
  • investor předloží architektonickou studii v rozsahu výkres, pohledy, vizualizace,
  • investor předloží časový harmonogram výstavby,
  • investor zapracuje a opraví umělecké dílo v rámci dotčené plochy jako součást objektu nebo souboru objektů občanské vybavenosti, případně navrhne přemístění na vhodnější místo
   a zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o prodeji a právo, kdykoliv tento záměr zrušit.

Podrobnosti k nabídce prodeje zájemci najdou ZDE.

Vzhledem k umístění u frekventované cesty není pozemek vhodný pro volnočasové vyžití v podobě parku nebo hřiště.  S výstavbou v tomto místě dlouhodobě počítá územní plán.


Způsob podání nabídek

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy,  Odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


Termín podávání nabídek

Konečný termín podávání nabídek nebyl stanoven.


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy k této výzvě prosím zasílejte na p.barinova@ostrava.cz či volejte 599 44 32 47 (Pavlína Nogolová Bařinová, odbor majetku Magistrátu města Ostravy).


Fotogalerie

 • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. 
 • Indikativní návrhy objektu v nezastavěné ploše na ulici Českobratrská jsou dílem p. Ondřeje Sikuly.
LinkedIn