P + R

Pro jádrové území Ostravy je charakteristický deficit parkovacích míst. Zároveň město usiluje o zklidnění dopravy ve svém centru i širším okolí a jeho vizí je i zlepšení podmínek pro k životnímu prostředí šetrným druhům dopravy.

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery.

Zaručujeme stabilní podnikatelské prostředí – město nebude podporovat bezplatné parkování v okolí. Požadujeme však respektování připraveného architektonického řešení a projektové přípravy.


PROČ TO CHCEME v číslech

Deficit parkovacích míst v jádrovém území (centrum včetně širšího okolí)

  • současný stav: deficit 2 000 parkovacích míst
  • stav v horizontu 10 let: ↑ deficitu až na 3 000 parkovacích míst

↑ poptávky po parkování:

  • území centrálního městského obvodu s cca 39 tis. obyvateli
  • rezidenční zóny: převaha parkování pouze pro rezidenty
  • parkování pro nerezidenty: poptávka výrazně převyšuje nabídku
  • území se sídlem významných společenských a správních institucí a firem
  • zástavba současných parkovišť objekty s novou funkcí
  • zástavba proluk města novými objekty s nadregionálním/nadnárodním dosahem
LinkedIn