Ostravský mrakodrap/ Ostrava Skycraper

MĚSTO HLEDÁ INVESTIČNÍHO PARTNERA, veřejná zakázka vyhlášena!

Záměrem statutárního města Ostrava je prodej pozemků a rekonstrukce věžového domu „Ostravský mrakodrap“ v atraktivní lokalitě centra města na ulici Ostrčilova na komfortní bytový dům PODLE NÁVRHU EVY JIŘIČNÉ a PETRA VÁGNERA. Součástí projektu je rovněž posílení parkovacích kapacit v podobě výstavby parkovacího domu v těsné blízkosti bytového domu pro jeho obyvatele i veřejnost.

Ostrava má zájem stavbu realizovat za spolupráce soukromého sektoru. 

MĚSTO bude ZAINTERESOVÁNO na projektu I PO REALIZACI STAVBY, a to aktivně jakožto vlastník části bytů (15 bytů) a významného podílu na pozemku, jehož součástí bude parkovací dům (90 parkovacích míst).

INVESTOR musí přistoupit na elementární závazky vyžadované městem. Na investora se přenese již samotná projekční část celého projektu. Investor bude tím, kdo rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu projektově připraví dle svých představ a požadavků a následně podle zpracované dokumentace zrealizuje.

Podkladem pro projektování investorovi budou dokumenty, zpracované Studiem AI DESIGN, které budou závazné v částech hlavních architektonických prvků návrhu budovy a parkovacího domu, které dílo charakterizují a zachovávají autorství osob Evy Jiřičné a Petra Vágnera.

Pro investora pak budou závazné rovněž projekční standardy blíže specifikující městem nabývané byty a parkovací dům, což zaručí přesně definovaný budoucí předmět převodu (jak pro smlouvu, tak v první fázi pro tvorbu cenové nabídky ze strany dodavatelů). Ostatní dokumenty jsou pouze podpůrné, rozvíjejí možná řešení realizace výstavby, kterých se investor může, ale nemusí v projektování držet.


Veřejná zakázka

Rada města rozhodla vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení k této veřejné zakázce usnesením č. 08340/RM1822/128 ze dne 14. prosince 2021.

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je budoucí koupě Jednotek a podílu na Zastavěném pozemku pod Parkovacím domem v rámci stavby Ostravský mrakodrap.

Předmětem veřejné zakázky je v této souvislosti projekční příprava a výstavba stavby Ostravský mrakodrap, sestávající ze:

a) stavebních úprav stavby č.p. 2691, která je součástí Pozemku parc. č. 1013/54, jako bytového domu

b) stavby parkovacího domu na Pozemku parc. č. 1013/125 včetně realizace související technické, dopravní a zelené infrastruktury (a to také na jiných pozemcích, než těch, které tvoří Předmět převodu), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

přičemž

Pozemkem parc. č. 1013/54 je pozemek parc. č. 1013/54 o výměře 632 m2, který vznikne dle geometrického plánu č. 6304-406/2021 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava ze dne 17.11.2021 sloučením pozemku parc. č. 1013/54 o výměře 377 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2691, a částí pozemku parc. č. 1013/123 dílů a+b o výměře 255 m2 a,

Pozemkem par.c č. 1013/125 je část pozemku parc. č. 1013/123 oddělená dle výše uvedeného geometrického plánu a nově označená jako pozemek parc. č. 1013/125, v k-ú. Moravská Ostrava.

Součástí stavby Ostravský mrakodrap bude předmět budoucí koupě, odpovídající zadavatelem stanoveným požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, bude spolu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní na koupi jednotek (dále jen „smlouva o smlouvě budoucí“ – příloha č. 1 zadávacích podmínek) uzavřena Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení (dále jen „kupní smlouva“ – příloha č. 2 zadávacích podmínek) na úplatný převod věcí se záměrem zadavatele směřujícím k naplnění cíle, aby Ostravský mrakodrap, věžový dům v centru města Ostravy, dnes již nevyužívaný z důvodu jeho špatného technického stavu, prošel kompletní rekonstrukcí a po její realizaci sloužil jako komfortní bytový dům v atraktivní lokalitě. Cílem zadavatele je podpořit trvalé bydlení obyvatel v centru města a zpestřit a rozšířit nabídku bytů. Součástí záměru zadavatele je rovněž posílení parkovacích kapacit v lokalitě trpící jejím deficitem, a to výstavbou nikterak rušivého parkovacího domu v těsné blízkosti bytového domu pro jeho obyvatele i veřejnost.

Předmětem převodu z vlastnictví zadavatele ve prospěch dodavatele podle kupní smlouvy bude:

  • pozemek parc. č. 1013/54 o výměře 632 m2, který vznikne dle geometrického plánu č. 6304-406/2021 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava ze dne 17.11.2021 sloučením pozemku parc. č. 1013/54 o výměře 377 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2691, a částí pozemku parc. č. 1013/123 dílů a+b o výměře 255 m2, včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří kanalizační přípojka, dvě vodovodní přípojky (běžný vodovodní řad a vysokotlaká voda) a přípojka elektrické energie k náhradnímu zdroji elektrické energie
   přičemž předmětem prodeje je také náhradní zdroj elektrické energie (tj. záložní diesel agregát) do stavby č.p. 2691, který je umístěn v budově bez čp/če vlastněné společností Veolia Energie ČR, a.s., která je součástí pozemku parc. č. 1013/98,
  • část pozemku parc. č. 1013/123 o výměře 1.653 m2, oddělená dle geometrického plánu č. 6304-406/2021 ze dne 17.11.2021 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a nově označená jako pozemek parc. č. 1013/125 včetně součástí (stavby parkoviště) a trvalých porostů a příslušenství – potrubí kanalizace DN 200, zajišťující odkanalizování parkoviště,
   přičemž předmětem prodeje je také veřejné osvětlení (nasvětlení parkoviště) v rozsahu 2 ks ocelových stožárů a zemního vedení kabelem CYKY 4x16mm², AYKY 4Bx16 mm² nacházející se na tomto pozemku;
   vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za současného přijetí závazků dodavatele souvisejících s výstavbou stanovených zejména:

a) Investičním záměrem pro stavbu Ostravský mrakodrap, zpracovaným společností AI – DESIGN, s.r.o., se sídlem Anenské náměstí 2, 110 01 Praha 1 (dále také „AI – DESIGN, s.r.o.“) (dále také Investiční záměr – příloha č. 3 zadávacích podmínek)

b) Základní technickou a technologickou specifikací bytového domu, zpracovanou společností AI – DESIGN, s.r.o., (dále také Základní technická a technologická specifikace bytového domu – příloha č. 4 zadávacích podmínek)

c) Základní technickou a technologickou specifikací parkovacího domu, zpracovanou společností AI – DESIGN, s.r.o., (dále také Základní technická a technologická specifikace parkovacího domu – příloha č. 5 zadávacích podmínek)

d) Projekčními standardy jednotek, zpracovanými společností AI – DESIGN, s.r.o. (dále také Projekční standardy jednotek – příloha č. 6 zadávacích podmínek)

e) Projekčními standardy parkovacího domu, zpracovanými společností AI – DESIGN, s.r.o. (dále také Projekční standardy parkovacího domu – příloha č. 7 zadávacích podmínek)

f) Základními obecnými a specifickými požadavky na výstavbu (dále také Základní obecné a specifické požadavky – příloha č. 8 zadávacích podmínek).

Specifikace plnění předmětu veřejné zakázky také plyne z ostatních příloh těchto zadávacích podmínek, které blíže upřesňují jak náležitosti předmětu převodu, tak i další podmínky upravující požadavky na zpracování projektové dokumentace za účelem podání žádosti o povolení stavebního záměru a na samotnou realizaci stavby Ostravský mrakodrap na nemovitostech k tomuto účelu převáděných (soubor dokumentů souvisejících s předmětem převodu – vedení sítí, vyjádření správců sítí, znalecké posudky, apod. – příloha č. 9 zadávacích podmínek; soubor technických příloh souvisejících s předmětem převodu – příloha č. 10 zadávacích podmínek).

Zájemci naleznou veškeré informace a podmínky k této veřejné zakázce na profilu města ZDE .


Prohlídka místa plnění

  1. Datum prohlídky: 14. 01. 2022 10:00:00
  2. Místo prohlídky: Ostrčilova 2691/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava; sraz na místě plnění, tj. u hlavního vstupu do budovy č.p. 2691.

Další informace: V případě požadavku na další prohlídku, je dodavatel oprávněn o tuto písemně požádat. Informaci o termínu takové prohlídky zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.


Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a zpracování nabídky

Uvádí příloha Zadávací podmínky ZDE.


Lhůta, způsob a místo podání nabídek

  1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 31.03.2022 do 10:00 hod.
  2. Místo podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě na adresu https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0129465 (https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/480791)
  3. Způsob podání nabídek: pro podání nabídky v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3. – Tendre arena.

Kontaktní osoba veřejné zakázky

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Tomáš Smolík, tsmolik@ostrava.cz


Doplňující informace

Dříve než město vyhlásilo záměr prodeje, realizovalo v průběhu roku 2021 předběžné tržní konzultace k připravovanému projektu. Cílem předběžných tržních konzultací bylo zvýšení informovanosti zadavatele o poptávaném plnění veřejné zakázky, popřípadě identifikace jiných způsobů řešení, kterými lze splnit jeho potřeby, ve fázi přípravy samotného zadávacího řízení.

V rámci předběžných tržních konzultací dodavatelům město představilo svůj záměr, včetně navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak dalších podmínek zadávacího řízení.

Od dodavatelů město očekávalo jednak vyjádření k záměru (včetně uvedení jiných vhodnějších či alternativních řešení) a také k otázkám uvedeným v jednotlivých kapitolách předběžných tržních konzultací.

Informace získané těmito předběžnými tržními konzultacemi byly analyzovány a využity pro účely zpracování zadávacích podmínek této veřejné zakázky „Ostravský mrakodrap“. Město mělo totiž zájem vypořádat se před finálním nastavením zadávacích podmínek s výhradami potenciálních dodavatelů, které by činily záměr zadavatele nerealizovatelným či realizovatelným pouze s obtížemi.


Návrh z pera světoznámé Evy Jiřičné

Komplexní návrh rekonstrukce objektu zpracovalo renomované české studio AI – DESIGN světoznámé architektky a designérky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera.

Mezi jejich realizace patří mimo jiné i první designový hotel ve střední a východní Evropě Hotel Josef v Praze, dále nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela svaté Anny v Praze nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, bytový komplex Sky Barrandov, Kongresové centrum Zlín a řada dalších. Za své realizace obdržel ateliér mnohá ocenění v zahraničí i u nás, včetně Grand Prix Obce architektů. Projekty jsou pravidelně publikovány v časopisech i knihách u nás i ve světě.


Lokalita

Předností pozemku je jeho poloha v centrální části města na ulici Ostrčilova. Nachází se v těsném sousedství Prokešova náměstí, jednoho z hlavních ostravských náměstí a sídla Magistrátu města Ostravy. Jde o velice atraktivní lokalitu s výbornou občanskou vybaveností i dopravní dostupností prostředky městské hromadné i vlastní dopravy.

Dům sousedí s prestižní mezinárodní školou „The Ostrava International School„, která jako jediná v České republice nabízí vzdělávání od školky přes základní školu až po maturitní ročníky s akreditací International Baccalaureate.

Atraktivnost zvyšuje i blízkost parku Komenského sady, který  patří mezi nejvýznamnější městské parky v Moravské Ostravě. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Kolem parku protéká řeka Ostravice. Je to ideální místo nejen pro procházky a příjemnou relaxaci, ale i sportovní vyžití – cyklistiku, in-line brusle, v zimě běžky. Dětem a rodičům slouží venkovní i vnitřní dětský koutek. Nachází se zde i kryté a venkovní tenisové kurty. 


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • The Ostrava International School: 1 min. pěšky
  • Prokešovo náměstí: 3 min pěšky
  • Komenského sady s řekou Ostravice: 6 min pěšky
  • Divadlo J. Myrona: 13 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 6 min na kole/autem

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Nová radnice (trolejbus): 3 min pěšky
  • MHD zastávka Důl Jindřich (tram): 7 min pěšky
  • stanice bikesharingu: „Prokešovo náměsti u kavárny“ 4 min pěšky
  • ul. Sokolská třída: do 1 min autem
  • ul. Českobratrská: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 4 min autem
  • ul. Místecká: 5 min autem

Přílohy

Požadavky a podmínky zadavatele k této veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele ZDE, konkrétně jde o: 

  • Zadávací podmínky
  • ZP Příloha č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní na koupi jednotek
  • ZP Příloha č. 2 – Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení
  • ZP Příloha č. 3 – Investiční záměr pro stavbu Ostravský mrakodrap
  • ZP Příloha č. 4 – Základní technická a technologická specifikace bytového domu
  • ZP Příloha č. 5 – Základní technická a technologická specifikace parkovacího domu
  • ZP Příloha č. 6 – Projekční standardy jednotek
  • ZP Příloha č. 7 – Projekční standardy parkovacího domu
  • ZP Příloha č. 8 – Základní obecné a specifické požadavky na výstavbu
  • ZP Příloha č. 9 – Soubor dokumentů souvisejících s předmětem převodu
  • ZP Příloha č. 10 – Soubor technických příloh souvisejících s předmětem převodu
  • ZP Příloha č. 11 – Seznam poskytnutých zakázek k prokázání technické kvalifikace
  • ZP Příloha č. 12 – Tabulka pro stanovení celkové nabídkové ceny
  • ZP Příloha č. 13 – Krycí list
  • ZP Příloha č. 14 – Smlouva o udělení oprávnění
  • ZP Příloha č. 15 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Fotogalerie

  • Vizualizace objektu jsou dílem studia AI – DESIGN světoznámé architektky a designérky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera.
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth.