OPAVSKÁ / MARTINOVSKÁ

Nabízíme k dostavbě atraktivní lokalitu u ulic Opavská a  Martinovská v centru  zástavby městského obvodu Poruba.

Část nezastavěného pozemku parc. č. 1503/1 a pozemku parc. č. 1504 v katastrálním území Poruba-Sever je dlouhodobě bez významných architektonických a přírodních hodnot. Rozvojová plocha je vymezená komunikacemi ulice Opavská (silnice II/479) a Martinovská (silnice III/46620). Celková rozloha vymezeného území činí cca 3,3 ha a je rozdělena navrženou komunikací na dvě až čtyři jednotlivé zastavitelné plochy.

Městský obvod hledá developera, který by prvotně řešil výstavbu ubytovacího zařízení – hotelu, jenž bude navržen jako výšková dominanta daného území. Maximální zastavěná plocha jednou budovou je stanovena na cca 2 000 m2. Předpokládaný hotel by měl obsahovat min 150 pokojů, konferenční sál, restauraci a podzemní parking o odpovídající kapacitě.

Městský obvod Poruba s cca 65 tis. obyvateli je druhým největším městským obvodem na území statutárního města Ostravy. Jedním z prioritních zájmů městského obvodu Poruba je rozšíření možností ubytovacích služeb, které s sebou přináší rozvoj cestovního ruchu, zvláště pak rostoucí mezinárodní spolupráce a z ní vyplývající kongresová turistika v návaznosti na plánovaný rozvoj vědecko-technologických institucí v místě. V současné době nabízí VŠB-Technická univerzita Ostrava několik konferenčních a školících sálů s kapacitou od 50 do 473 míst (velká aula) a jeden z hotelů v obvodu přednáškový sál o kapacitě 50 míst.

Nabídka ubytovacích kapacit je v městském obvodu Poruba v současné době omezená. Lze se zde lze ubytovat ve dvou hotelích a třech penzionech v cca 114 pokojích s kapacitou 220 lůžek, v sousedních městských obvodech Třebovice, Pustkovec a Martinov je k dispozici v šesti penzionech cca 66 pokojů s kapacitou 166 lůžek a v ubytovně hotelového domu pak 67 pokojů.


Soulad s územním plánem

Podle návrhu Územního plánu města Ostravy budou podmínky celého zájmového území stanoveny pro funkční využití lokality „občanské vybavení“ včetně změny výškového omezení budov.


Technická infrastruktura

V řešeném území se nachází veškerá dostupná vedení inženýrských sítí (plyn, teplo, voda, kanalizace, elektřina, sdělovací vedení). Využití území v předpokládaném rozsahu si vyžádá provedení překládek některých vedení IS.


Lokace

Atraktivitu území zvyšuje přímé dopravní napojení lokality na ul. Opavskou, spojující městský obvod se silnicí I/11 s přímým napojením na D1, výborná dostupnost lokality prostředky městské hromadné dopravy (zastávka MHD v místě), existence návštěvnicky atraktivních míst (RT Torax Aréna, plavecký bazén a letní koupaliště SAREZA, DK Poklad, baseball areál Arrows) a institucí s počtem zaměstnanců nad 1 000 osob (VŠB-TUO, Moravskoslezské Inovační Centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Okresní soud v Ostravě) v městském obvodu.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:


Dopravní dostupnost


Přílohy


Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí.
  • Indikativní návrhy jsou dílem spol. Chválek ateliér s.r.o.

Kontakt

V případě dotazů k TOMUTO nabízenému území prosím kontaktujte:

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
starostka
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
E: lbarankova@moporuba.cz

LinkedIn