Malá rozvojová zóna

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zastupitelstvo města  Ostravy rozhodlo usnesením č. 0845/ZM1822/14 ze dne 20. května 2020 o záměru prodat níže uvedené pozemky.

Území o rozloze 38,57 ha ve vlastnictví města, vhodné pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, dále pro výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití či dle uvážení zájemce.

Hlavními přednostmi zóny, která se nachází přibližně 25 kilometrů od centra Ostravy, je přímé napojení na dálnici D1 a nově budovanou dálnici D48, sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí.

Zejména díky strategické poloze a dopravnímu napojení představuje území ojedinělý logistický uzel v celém, nejen středoevropském měřítku. Tyto faktory sehrály důležitou roli i při rozhodování již umístěných investorů před realizací jejich záměrů v sousední Strategické průmyslové zóně, kteří zde dosud vytvořili okolo 4 000 přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 miliardy korun.

Záměr prodeje je zveřejněn i na úřední desce města pod č. 616/2020.


I. ČÁST

1. Předmět prodeje

1.1 Pozemky

Pozemky v katastrálním území Mošnov, obec Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství:

a) Pozemky

  • p.p.č. 855/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 960 m2
  • p.p.č. 943/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 386 m2
  • p.p.č. 1239/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5391 m2
  • p.p.č. 1239/15 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2
  • p.p.č. 1239/23 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 284 m2
  • p.p.č. 1239/24 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2 089 m2
  • p.p.č. 1239/25 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 089 m2
  • p.p.č. 1239/26 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 174 m2
  • p.p.č. 1239/27 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 323 m2
  • p.p.č. 1239/28 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2 299 m2
  • p.p.č. 1239/29 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 791 m2
  • p.p.č. 2093/74 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 498 m2
  • p.p.č. 2093/75 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2
  • část pozemku p.p.č. 1152 o výměře 2 614 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1152/1
  • část pozemku p.p.č. 1152 o výměře  56 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1152/2
  • část pozemku p.p.č. 1152 o výměře 55 m2, označená jako pozemek 1152/3
  • část pozemku p.p.č. 1146/1 o výměře 4 579 m2, označená jako pozemek 1146/1
  • část pozemku p.p.č. 1146/1 o výměře 151 m2, označená jako pozemek 1146/11
   dle GP č.1640-65c/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov

b) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)

  • č. 883 o výměře 206 m2
  • č. 884/1 o výměře 4 384 m2
  • č. 884/2 o výměře 2 638 m2
  • č. 885 o výměře 318 m2
  • č. 886 o výměře 80 m2
  • č. 887 o výměře 3 792 m2
  • č. 888 o výměře 2 011 m2
  • č. 891 o výměře 2 667 m2
  • č. 892 o výměře 2 422 m2
  • č. 893 o výměře 7 065 m2
  • č. 894 o výměře 2 030 m2
  • č. 923 o výměře 7 175 m2
  • č. 924 o výměře 16 023 m2
  • č. 925 o výměře 7 895 m2
  • č. 943/2 o výměře 17 743 m2
  • č. 947/1 o výměře 5 134 m2
  • část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 943/3 o výměře 3 848 m2, označená jako pozemek č. 943/3
  • část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 947/4 o výměře 922 m2, označená jako pozemek č. 947/4
   dle GP č.1640-65c/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov

c) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)

  • č. 899 o výměře 16 185 m2
  • č. 900/1 o výměře 1 827 m2
  • č. 900/2 o výměře 2 956 m2
  • č. 901 o výměře 1 223 m2
  • č. 904 o výměře 935 m2
  • č. 905 o výměře 2 464 m2
  • č. 906 o výměře 17 156 m2
  • č. 907/1 o výměře 5 052 m2
  • č. 911/1 o výměře 7 126 m2
  • č. 912/1 o výměře 17 307 m2
  • č. 912/2 o výměře 1 973 m2
  • č. 912/3 o výměře 2 084 m2
  • č. 913 o výměře 845 m2
  • č. 916 o výměře 11 078 m2
  • č. 917 o výměře 4 087 m2
  • č. 918 o výměře 3 039 m2
  • č. 919 o výměře 6 006 m2
  • č. 920 o výměře 5 035 m2
  • č. 928/1 o výměře 5 138 m2
  • č. 928/2 o výměře 16 799 m2
  • č. 943/1  díl 1 o výměře 43 046 m2
  • č. 943/1  díl 3 o výměře 15 614 m2
  • č. 945 o výměře 320 m2
  • č. 1159 o výměře 396 m2

d) Součástí záměru prodeje jsou dále tyto níže uvedené pozemky

  • p.p.č. 1444 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 196 m2
  • p.p.č. 1446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 196 m2
  • p.p.č. 1449 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 196 m2
  • p.p.č. 1450 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 197 m2
  • část pozemku p.p.č. 822/4 o výměře 70 642 m2, označená jako pozemek p.p.č. 822/4
   dle GP č.1640-65a/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov
  • část pozemku p.p.č. 947/3  o výměře 2 693 m2, označená jako pozemek p.p.č. 947/3
  • část pozemku p.p.č. 1153 o výměře 1 728 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1153/1
   dle GP č.1640-65c/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov
  • část pozemku p.p.č. 855/1 o výměře 5 009 m2, označená jako pozemek p.p.č.855/1
   dle GP č.1640-65b/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov
 • a to za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem pozemků uvedených v tomto bodě d)

(dále jen „Pozemky“).


2. Vymezení Pozemků

2.1. Obecné vymezení území

Předmětné území je součástí Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov a je umístěno mezi obcemi Mošnov, Petřvald a Mezinárodním letištěm Leoše Janáčka. Nachází se v katastrálním území Mošnov.  Území je vymezeno:

  • na SV odvodňovacím příkopem zajišťujícím odvod přečištěných vod z Čistírny odpadních vod,
  • na V řekou Lubinou,
  • na JV rychlostní komunikací I/58,
  • na J čerpací stanicí Tank ONO,
  • na JZ hlavní přístupovou ulicí k letištní budově zvanou „K Letišti“,
  • ze Z areálem letištěm Leoše Janáčka,
  • ze SZ ulicí „Gen. Fajtla“,
  • a ze severu Čistírnou odpadních vod (ČOV)

a je vyznačeno v příloze č. 1 této výzvy.

Stručný popis území

Předmětné území bylo v minulosti a je i dnes využíváno především k zemědělské činnosti, kdy jednotlivé plochy byly propojeny polními cestami a od sebe děleny remízky převážně s náletovou zelení. Z dříve využívaných polních cest zůstává v území zřetelně viditelné torzo dnes již nevyužívané jediné cesty, umístěné na pozemku p.p.č. 1146/1 v k.ú. Mošnov. Celé území je svahováno od západu k východu směrem k řece Lubině, přičemž na severovýchodním okraji území se nachází odvodňovací příkop zajišťující odvedení přečištěných vod ČOV do řeky Lubiny. Na západní části území se na pozemcích p.p.č. 1444, 1446, 1449, 1450 v k.ú. Mošnov nacházely jednopodlažní montované objekty o zastavěné ploše 196 m2, které dříve sloužily pro potřeby armády, nicméně v době přípravy území pro budoucí využití byly demolovány.

Vzhledem k předpokládanému rozvoji a rozšíření obchodně-administrativního centra a Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov směrem na sever se statutární město Ostrava rozhodlo území majetkově scelit a nabídnout je následně k realizaci vhodného developerského záměru v lukrativní oblasti předletištního prostoru.

2.2 Vymezení území z hlediska Územního plánu

Pozemky  jsou dle Územního plánu obce Mošnov (viz textová a grafická část v příloze č. 2 této výzvy), plochou:

a)     Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL), pro kterou je využití hlavní, přípustné a nepřípustné definováno dle přílohy č. 2 této výzvy, a to v textové části ÚP na str. 25

b)     Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), pro kterou je využití hlavní, přípustné a nepřípustné definováno dle přílohy č. 2 této výzvy, a to v textové části ÚP na str. 31.

Dále Územní plán obce Mošnov v území uvažuje s veřejně prospěšnou stavbou (VPS) znázorněnou ve výkresech územního plánu, které jsou v příloze č. 2 této výzvy.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D1 přeložka silnice I/58 ve vymezeném koridoru – ploše (v ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 VPS č. D79).

2.3 Informace k území z hlediska územního rozhodnutí

K předmětnému území bylo vydáno Městským úřadem Příbor, odbor stavebního úřadu a přestupků rozhodnutí o umístění stavby „Průmyslová zóna Mošnov – „Malá zóna“ – připojení VN 22 kV“ ze dne 23.3.2020, č.j. 16303/2019/Han OSÚP-198/2020, které je v příloze č. 7.  Účelem umístění této infrastruktury je napojení Pozemků na elektrické vedení.

2.4. Způsob nabytí vlastnického práva k Pozemkům

Výpis z listu vlastnictví č. 493 pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov (příloha č. 3 této výzvy)

Pozemky uvedené v bodě 1.1. d) této výzvy jsou ke dni uveřejnění této výzvy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, přičemž na základě darovací smlouvy statutární město Ostrava tyto pozemky nabude do vlastnictví. O darování pozemků statutárnímu městu Ostrava rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 15/1826 ze dne 5.3.2020, o bezúplatném nabytí pozemků rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 0852/ZM1822/14 ze dne 20. 5. 2020.

2.5. Obecné informace k území

2.5.1 Inženýrské sítě

Jedná se o území s četným výskytem vedení inženýrských sítí, technických zařízení a další infrastruktury. Tato skutečnost může významně ovlivnit podobu budoucí zástavby území, včetně vyvolání nutnosti realizace přeložek infrastruktury.

Orientační specifikace technické infrastruktury je uvedena v příloze č. 4 této výzvy a jedná se o pasportizaci inženýrských sítí z roku 2016 (část řešící území Malé rozvojové zóny Ostrava – Mošnov).

Přesné vedení stávajících sítí je nezbytné zjistit u jednotlivých správců sítí.

2.5.2 Zeleň

Dílčí část předmětného území zaujímá převážně skupinová a liniová zeleň průměrné kvality v blízkosti stávajících i zaniklých komunikací, případně stávajících toků. Většina předmětného území je využívána k zemědělské činnosti.

2.5.3 Terén

V předmětném území jsou také pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), což v případě jiného než zemědělského využití bude vyžadovat jejich vyjmutí. Cenu za vyjmutí stanovuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2.5.4 Faktický stav

V předmětném území byly v minulosti ze strany subjektů odlišných od statutárního města Ostrava prováděny demolice převážně (nadzemních/podzemních) vojenských staveb, jejichž pozůstatky se mohou v území stále nacházet.

Území je v současnosti využíváno pro zemědělskou činnost, přičemž jakékoliv negativní dopady zemědělské činnosti na Pozemky nejsou statutárnímu městu Ostrava známy.

Vzhledem k blízkosti Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava byla pro oblast Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov včetně „Malé rozvojové zóny Ostrava – Mošnov“ vyhotovena ve spolupráci s Řízením letového provozu ČR Limitní studie Stanovení maximální přípustné nadmořské výšky staveb v průmyslové zóně Mošnov v jednotlivých zónách, která je přílohou č. 5 této výzvy.


3. Souhrnná informace k možnostem realizace budoucího záměru zájemce

3.1    Kapacita elektrické energie

Na základě  jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s. o připojení Malé rozvojové zóny Ostrava – Mošnov byla  předběžně projednána možnost rezervace potenciální kapacity 20 MW, na základě čehož bylo vydáno územní rozhodnutí uvedené v bodě 2.3. výzvy. Příkon může být rezervován až na základě žádosti investora po uhrazení zákonného rezervačního poplatku.

Projektová dokumentace je přílohou č. 6 této výzvy.

3.2    Studie MSK k dopravní obslužnosti předmětného území prostřednictvím kolejového vedení

Ke dni zveřejnění této výzvy je Moravskoslezským krajem zpracovávána studie ověřující zpřístupnění severní části předletištního prostoru a zároveň Malé rozvojové zóny Ostrava – Mošnov kolejovým vedením.  Vedení trasy kolejového vedení je zvažováno souběžně podél ulice Gen. Fajtla převážně na pozemku p.p.č. 822/27 k.ú. Mošnov, sousedící s  předmětným územím.

 

Zájemce předložením nabídky garantuje, že se se všemi v této výzvě uvedenými podklady a přílohami (případně další dokumentací, kterou si vyžádá, nebo bude veřejně přístupná na těchto webových stránkách města ) seznámil a jím navrhovaný záměr využití území je (v intencích těchto podkladů a příloh, uvedených skutečností a souvisejících okolností) realizovatelný.


II. ČÁST

Město vyzývá zájemce k podání nabídek za účelem koupě Pozemků v Malé rozvojové zóně Ostrava – Mošnov za účelem realizace investičního záměru, přičemž součástí nabídky bude:

1. Vymezení předmětu koupě

Zájemce vyjádří ve své nabídce zájem nabýt Pozemky v plném rozsahu

2. Záměr využití území

Zájemce předloží nabídku, sestávající se z těchto částí:

2.1        popis zamýšleného budoucího způsobu využití předmětného území zájemcem za předpokladu respektování platných územních plánů.

Zájemce uvede rozsah zastavení v [m2]:

   • pro objekty obchodně administrativního charakteru, objekty technologického parku, či objekty obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou
   • dále pro objekty, které budou využívány pro potřeby výroby
   • pro objekty logistiky
   • případně objekty s kombinovaným způsobem využití, či využití dle uvážení zájemce.

2.2        prezentace celkového záměru znázorňující budoucí vizi využití předmětného území tak, aby byl záměr vypovídající a jednoznačný. Součástí prezentace bude textová i grafická podoba, přičemž grafickou část budou tvořit:

   • situační výkresy širších vztahů, dále základního rozvržení zastavění objekty uvedenými v bodě 2.1, investorem řešenou technickou infrastrukturu včetně uličních a inženýrských sítí, přeložek, atd.
   • jednoduchou vizualizaci řešeného území.

2.3    popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného řešení, ať už z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení,

2.4    harmonogram přípravy a realizace výstavby, kterou má zájemce záměr v území realizovat, včetně časového harmonogramu (město preferuje předpokládaný časový harmonogram stanovující lhůty pro dokončení výstavby, lhůty pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, zahájení výstavby a dále případnou etapizaci, považuje-li ji zájemce za nutnou) ,

2.5    počet nově vytvořených pracovních míst na 1 ha spolu s časovým harmonogramem jejich vytvoření a udržení, a to zvlášť pro:

   • pracovní místa v oblastech výroby a logistiky bez potřeb na vyšší kvalifikaci, tj. dělnického charakteru
   • pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, tedy místa obsazena zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním bakalářského či magisterského stupně vykonávajících pracovní činnost v oborech obchodu, strategických služeb, ve vědeckých či technologických centrech nebo v oblasti výzkumu vývoje a inovací,

2.6    cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za Pozemky bez DPH,

2.7    informace o předpokládaném objemu finančních prostředků investovaných do plánované investiční výstavby spolu s konkrétními údaji o způsobu financování.

Údaje uvedené v nabídce zájemce dle tohoto bodu budou podkladem pro sjednání jednotlivých závazků zájemce v kupní smlouvě.

3. Forma zpracování nabídky

Předložená nabídka bude obsahovat název zájemce, sídlo, IČO a uvedení osoby, která je oprávněná jednat za společnost, včetně jejího podpisu a uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail).

Zájemce veškeré informace požadované v čl. II odst. 1 a 2, bod 2.1 až 2.6 výzvy uvede jasně, jednoznačně, vážně a v takovém rozsahu, ve kterém bude připraven se smluvně zavázat.


III. ČÁST

1.  Obecné informace

1.1    Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace (zejména kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebností, případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní), přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu věcného předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, práva odstoupit od smlouvy, smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností.

1.2    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv zrušit.

1.3    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.

1.4    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.

1.5    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií.

1.6    Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.

1.7    Podklady uvedené v této výzvě jsou k dispozici na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy (kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bražina, lbrazina@ostrava.cz).

1.8    Veškeré dotazy zájemců včetně odpovědí ze strany města budou zveřejněny na těchto webových stránkách.

1.9    PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „Malá rozvojová zóna Ostrava – Mošnov – NEOTVÍRAT“ s adresou odesílatele, doručené NEJPOZDĚJI do 31. 7. 2020 na adresu (Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava).

1.10 Všechny došlé nabídky budou otevřeny současně.


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy  k této výzvě prosím zasílejte na pozemky@ostrava.cz . Dotazy včetně odpovědí ze strany města budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.


Přílohy

Oznámení o záměru prodeje – ke stažení v pdf. ZDE

Příloha č. 1 – Koordinační situace vymezení Pozemků – ke stažení v pdf. ZDE

Příloha č. 2 – Územní plán obce Mošnov (textová a grafická část) – ke stažení v zazipovaném souboru ZDE

Příloha č. 3 – Výpis z listu vlastnictví č. 493 pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov –  ke stažení v pdf. ZDE

Příloha č. 4 – Orientační specifikace tech. infrastruktury, pasportizace inženýrských sítí z r. 2016 – ke stažení v zazipovaném souboru ZDE

Příloha č. 5 – Limitní studie Stanovení maximální přípustné nadmořské výšky staveb v průmyslové zóně Mošnov v jednotlivých zónách – ke stažení v pdf. ZDE

Příloha č. 6 – Dokumentace k územnímu řízení pro stavbu kabelové smyčky 22kV – ke stažení v zazipovaném souboru  ZDE 

Příloha č. 7 – Územní rozhodnutí  ze dne 23.3.2020, č.j. 16303/2019/Han OSÚP-198/2020 – ke stažení v pdf. ZDE


Fotogalerie

  • Zdroj leteckých záběrů: Google earth