Grossmannova vila

Vila z roku 1923 v ulici Na Zapadlém v těsném sousedství krajského úřadu byla rodinným sídlem architekta a stavitele Františka Grossmanna. Atraktivní, památkově chráněný objekt, který se nachází v centrálním obvodu města v lokalitě Na Zapadlém, je aktuálně ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.
Zastupitelstvo města dne 3. 3. 2021 usnesením č. 1305/ZM1822/21 rozhodlo o záměru města prodat stavbu vč. pozemků.  Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce města dne 3. 3. 2021 pod číslem 224/2021.

 


Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou:

– pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba, budova č.p. 1674

– pozemek parc. č. 2640/17

– pozemek parc. č. 2640/18

– pozemek parc. č. 2640/24

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. č. 2640/18,přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, plynová přípojka DN 40 na pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán zahradní zděný na pozemku parc. č. 2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č.2640/24, trvalé porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Předmětem prodeje budou výhradně veškeré nemovité věci uvedené v záměru prodeje  současně, nikoliv jen některá z těchto uvedených nemovitých věcí.

 


Obsah nabídky a způsob doručení

Nabídka bude obsahovat:

– doložení reálné zkušenosti zájemce s realizací záměru obdobného charakteru, tj. s obnovou historických objektů;

– představení záměru investora o využití objektu, který bude obsahovat mimo jiné také pronájem prostor pro společenské a kulturní akce, prohlídkové okruhy pro širokou veřejnost, krátkodobé ubytování;

– závazek tento budoucí způsob využití dodržet minimálně po dobu 10 ti let, závazek umožnit prohlídky nemovitých věcí široké veřejnosti v minimálním rozsahu, tj. 4 krát do roka po dobu minimálně 10 ti let;

prezentaci celkového záměru rekonstrukce nemovitých věcí zájemcem, SMO předpokládá využití dle projektové dokumentace „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“, vypracované společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava -Mariánské Hory, IČO: 26821940, s možností dílčích úprav dle potřeb zájemce (v textové i grafické podobě), přičemž součástí prezentace bude doprovodná grafika, znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod), tak, aby byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí jednoznačný a vypovídající, záměr musí být v souladu se zachováním památkových hodnot;

– konkrétní harmonogram rekonstrukce nemovitých věcí, spolu se závazkem, že zájemce zahájí jejich rekonstrukci nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, rekonstrukci vnější části budovy čp. 1674 včetně fasády ukončí do 2 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy a rekonstrukci vnitřní části budovy čp. 1674, včetně zahrady ukončí do 3 let a 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy;

– závazek žadatele uhradit náklady na projekční činnost „Obnova Grossmannovy vily“ vypracovanou společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava -Mariánské Hory, IČO: 26821940, tj. celkovou částku ve výši 1.977.000,- Kč bez DPH, k této stanovené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem;

cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené nemovité věci, přičemž tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena jako souhrn obvyklých cen týchž nemovitých věcí aktuálním znaleckým posudkem, který by měl být hotový v březnu;

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena nejpozději dne 30. 4. 2021 do 11.00 hodin na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava) v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno „Vila Na Zapadlém – neotvírat“ a adresa sídla odesilatele;

 


Obsah kupní smlouvy

Kupní smlouva, která bude uzavřena mezi vybraným zájemcem a statutárním městem Ostrava bude obsahovat:

a) kupní cenu ve výši rovnající se cenovému návrhu zájemce uvedenému v jeho nabídce, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy;

b) ujednání, zavazující kupujícího předmětných nemovitých věcí sjednat v rámci kupní smlouvy také předkupní právo věcné k předmětným nemovitým věcem;

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětných nemovitých věcí sjednat v rámci kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné k předmětným nemovitým věcem;

d) ujednání, týkající se bezúplatného postoupení práv, oprávnění, užitků a povinnosti vyplývajících z územního rozhodnutí č. 77/2019 vydaného Magistrátem města Ostravy pod č. j. SMO/383129/19/ÚHAaSŘ/Mar dne 8. července 2019 a ze stavebního povolení vydaného Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků pod č.j. MOaP/002887/21/OSŘP1/Lin dne 13. 1. 2021, ze statutárního města Ostrava na zájemce;

e) ujednání, týkající se úplatného převodu dokumentací stavby „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě„, ve všech jejích stupních (zejména DÚR, DSP, DPS), vypracované společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory, IČO 26821 940, za cenu ve výši 1.977.000,- Kč (cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem, včetně bezúplatného postoupení oprávnění uvedené dokumentace užít za účelem realizace stavby „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“ (dokumentace budou poskytnuty v jednom elektronickém vyhotovení na CD), za podmínky souhlasu jejich zhotovitele s úplatným převodem dokumentací a bezúplatným postoupením oprávnění tyto dokumentace užít;

f) převod nemovitých věcí bude realizován až po zaplacení kupní ceny; ujednání uvedená pod písm. b) – f) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušné smlouvě budou konkretizována.

 


Další informace a ustanovení

Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace.

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.

Statutární  město Ostrava si vyhrazuje  právo hodnotit každou  nabídku  komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace.

Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostravy hrazeny.

Zájemce bere na vědomí, že část pozemku parc. č. 2640/17 a parc. č. 2640/37 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava slouží jako příjezdová cesta pro majitele garáže na pozemku parc. č. 2648/108 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava; 11. zájemce bere na vědomí, že na budovu č.p. 1674 stojící na pozemku parc. č. 2640/37 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava je napojena vodovodní přípojka pro stavbu č.p. 261 stojící na pozemku parc. č. 2640/36 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví třetích osob.

Statutární mésto Ostrava si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

 


Termín pro podání nabídek

Zájemci o koupi mohou podávat své nabídky nejpozději do 30. 4. 2021 do 11.00 hodin.

 


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy k této výzvě prosím zasílejte na lrozumova@ostrava.cz či volejte 599 443 020 (Lenka Rozumová).

 


Přílohy

Usnesení č. 1305/ZM1822/21 o záměru prodeje – ke stažení v PDF

Výřez z iKatastru (www.iKatastr.cz) – ke stažení v jpg

 


Galerie